Koncepce územního plánování a disparity v území
There is no translation available, please select a different language.

Koordinátor projektu: České vysoké účení technické, Fakulta architektury

Spoluřešitel projektu: Ústav pro ekopolitiku, o.p.s (Mgr. Alena Dodoková)

Trvání projektu: 2007 - 2011

Financováno: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, program WD Výzkum pro řešení regionálních disparit 

Cílem projektu je vytvořit „balíček“ nástrojů, které by umožnily posuzovat územní plány z hlediska jejich trvalosti (nutnosti rychlých změn, reálného provedení v území apod.) a vlivů na krajinu. Projekt navazuje na předešlý výzkum (Aplikace principů udržitelného rozvoje v územním plánování) a jeho výsledky by měly být přímo uplatnitelné v praxi.

Prvním dílčím úkolem bylo vyhodnotit vývoj na podkladě dat sesbíraných z územních plánů vybraných pilotních území (hl. m. Praha, Brno, ORP Tábor, ORP Říčany a Šumava). Navazující fáze by měla poté pojmenovat typické symptomy disparitního územního rozvoje. Návrh projektu původně počítal s využitím dat z územně analytických podkladů, ale vzhledem k tomu, že ty zatím nejsou kompletní, projektový tým data získával přímo z územních plánů a převáděl do prostředí GIS.

Zároveň probíhají práce ekonomického týmu ze Stavební fakulty ČVUT, který byl měl umožnit vyhodnotit transakční náklady na změnu územního plánu se započítáním prahů funkčnosti infrastruktur.

Výsledky výzkumu byly na podzim 2008 předloženy k doc k oponentuře odborníkům 320.00 Kb na danou problematiku ale také pracovníkům územního plánování na krajských úřadech (doc seznam_oponentu 32.00 Kb).