Radotínská jezera - otevřený dopis pro zastupitelstvo hlavního města Prahy
There is no translation available, please select a different language.

Vážené dámy, vážení pánové.

Mezi celoměstsky významnými změnami I. a II., o nichž byste měli při některém z následujících zastupitelstva HMP jednat, je celoměstsky významná změna územního plánu Z 2724/00. Vyjímá část území z Velkého rozvojového území, pro něž mělo být funkční využití stanoveno na základě celkové studie. Pozitivně lze hodnotit, že na rozdíl oproti ÚPn rozděluje plánovanou vodní plochu na dva samostatné celky. Změna Z 2724/00 by nejen potvrdila těžbu štěrkopísku a výstavbu jezera na místě bývalých radotínských skleníků (dnes firma Brudra), ale v rámci budování sportovního a rekreačního přístavu by v zátopové oblasti umožnila i obytnou a smíšenou výstavbu a parkoviště, jež bude zapotřebí ochránit protipovodňovým valem. Navíc by za veřejně prospěšnou stavbu vyhlásila spornou výstavbu nového jezu na Berounce s plavební komorou, rybím přechodem a malou vodní elektrárnou, aniž by byl řádně vyhodnocen vliv jeho výstavby na přilehlé území nivy Berounky.