Výzkum lokalit narušených těžbou na území Přírodního parku Radotínsko – Chuchelský háj
There is no translation available, please select a different language.

Realizace projektu: Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.

Vedoucí projektu: Mgr. Lubomír Bartoš

Místo realizace: Praha

Termín realizace: září 2011 až listopad 2012

Spolufinancování projektu: Hlavní město Praha

Hlavním cílem projektu je realizace terénních biologických a ekologických průzkumů lokalit narušených těžbou nerostných surovin na území Přírodního parku Radotínsko – Chuchelský háj a návrh vhodných opatření k jejich přírodě blízké rekultivaci využívající přirozenou nebo usměrňovanou ekologickou sukcesi a případně i managementové zásahy k podpoře zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin a k ochraně jejich biotopů.

A také podpora naplňování cílů Evropské unie (Evropská strategie ochrany biodiverzity), České republiky (Strategie ochrany biologické rozmanitosti České republiky (2005), Státní politika životního prostředí ČR 2004 – 2010) a hl. m. Prahy (Prognóza, koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny v Praze) v oblasti ochrany biodiverzity.