Terénní monitoring lokalit narušených těžbou na území PřP Radotínsko-Chuchelský háj zahájen
There is no translation available, please select a different language.

Tisková zpráva ÚEP, o.p.s. Praha, 2. 5. 2012

Podle harmonogramu projektu Výzkum lokalit narušených těžbou na území Přírodního parku Radotínsko-Chuchelský háj, byl zahájen terénní monitoring lokalit narušených těžbou v Přírodním parku Radotínsko-Chuchelský háj. Hlavním cílem projektu je realizace terénních biologických a ekologických průzkumů lokalit narušených těžbou nerostných surovin na území Přírodního parku Radotínsko-Chuchelský háj a návrh vhodných opatření k jejich přírodě blízké rekultivaci využívající přirozenou nebo usměrňovanou ekologickou sukcesi a případně i managementové zásahy k podpoře zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin a k ochraně jejich biotopů.