• Česky
  • English
Home
Akce ÚEP
Aktuality
O ÚEP
Projekty
Archiv projektů
Nabídka služeb
ÚEP v médiích
Publikace
Home arrow Aktuality arrow Radotínská jezera - otevřený dopis pro zastupitelstvo hlavního města Prahy
Radotínská jezera - otevřený dopis pro zastupitelstvo hlavního města Prahy PDF Tisk E-mail

Vážené dámy, vážení pánové.

Mezi celoměstsky významnými změnami I. a II., o nichž byste měli při některém z následujících zastupitelstva HMP jednat, je celoměstsky významná změna územního plánu Z 2724/00. Vyjímá část území z Velkého rozvojového území, pro něž mělo být funkční využití stanoveno na základě celkové studie. Pozitivně lze hodnotit, že na rozdíl oproti ÚPn rozděluje plánovanou vodní plochu na dva samostatné celky. Změna Z 2724/00 by nejen potvrdila těžbu štěrkopísku a výstavbu jezera na místě bývalých radotínských skleníků (dnes firma Brudra), ale v rámci budování sportovního a rekreačního přístavu by v zátopové oblasti umožnila i obytnou a smíšenou výstavbu a parkoviště, jež bude zapotřebí ochránit protipovodňovým valem. Navíc by za veřejně prospěšnou stavbu vyhlásila spornou výstavbu nového jezu na Berounce s plavební komorou, rybím přechodem a malou vodní elektrárnou, aniž by byl řádně vyhodnocen vliv jeho výstavby na přilehlé území nivy Berounky.

Změna je navrhovaná na základě studií, jež se soustřeďují především na využití území pro rekreační plavbu jachet a motorových člunů (výstavba přístavu, jezu, plavebního kanálu a plavební komory pro jachty a motorové čluny). Hodnocení vlivů na životní prostředí probíhalo bez ohledu na další záměry v širším území (těžba štěrkopísku zahajovaná na pravém břehu, výstavba krajinotvorných jezer v golfovém areálu na jihozápadě), nebylo komplexní a nezabývalo se mnoha významnými vlivy – jako je například vliv na podzemní vodu.

Občané i odborníci za podpory svých městských částí přitom upozorňují na velký potenciál území, na němž by město mohlo vytvořit krajinu vodních ploch věnovaných přírodě, sportu, rybolovu i rekreaci.

Proto si Vás dovolujeme požádat, abyste jako zastupitelé HMP navrhovanou změnu ÚP jako jednostranné řešení zamítli a před rozhodováním o území nejprve nechali zpracovat studii, jež by území řešila komplexně a určila podmínky města, za nichž je možné využívání zátopového území Berounky i Vltavy plánovat. Podle našeho názoru je třeba zajistit:

1. Celé území nivy Berounky v oblasti Radotínských jezer je třeba řešit komplexně a ve spolupráci se Středočeským krajem. Jednotlivé záměry je zapotřebí provázat, stanovit harmonogram prací a odpovědnosti a možnosti spolupráce s těžbou štěrkopísku využít tak, aby vždy alespoň část území mohli Pražané nadále využívat.

2. Pro území je potřeba stanovit priority – předpokládáme, že základem k řešení jsou například ochrana vodních zdrojů, protipovodňová opatření, zajištění území pro přirozený rozliv povodní, revitalizaci vodního toku, ponechání části území v přírodě blízkém stavu, vymezení území pro rekreaci různého typu přístupnou široké veřejnosti apod.

3. Velké zásahy do území je třeba regulovat podle cílů, které si město v územním plánu pro oblast stanoví.

Jsme si vědomi, že zásahy v dané oblasti jsou potřebné – území je zčásti zdevastované, jsou zde staré ekologické zátěže a rekultivace je potřeba. Přitom možnosti, jak zájmy v území sladit a regulovat, město má: Část pozemků v této oblasti hlavní město Praha dokonce vykoupilo. Přesto odbor městského investora HMP zadal studie, které řeší v podstatě jen podmínky pro výstavbu a provozování přístavu soukromého investora a další zájmy obyvatel v území přehlížejí. Investorem jezu potřebného především pro plavbu a přístup jachet a motorových lodí do přístavu má být Ředitelství vodních cest, tedy podnik zřizovaný Ministerstvem dopravy. Veřejné prostředky by tak jednostranně měly sloužit zájmům úzké skupiny na úkor potřeb místních a dalších občanů Prahy. Zatím ani není zřejmé, kdo v dalších částech nivy Berounky bude po skončení těžby investovat do úprav potřebných pro ochranu přírody a protipovodňovou ochranu a jak bude vypadat nabídka pro rekreaci Pražanů.

Jistě chápete potenciál tohoto území pro protipovodňovou ochranu, ochranu přírodních podmínek i pro rekreaci různých skupin Pražanů. Proto si Vás dovolujeme požádat, abyste navrhovanou změnu odmítli řešit vytrženou z kontextu a napřed stanovili priority a cíle pro rozvoj celé oblasti nivy Berounky.

S pozdravem

Michaela Valentová, Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.

Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny   Tel.: +420 224 828 257

Ing. Jiří Fencl, držitel autorizace podle zákona 100/2001 Sb., STUŽ - Společnost pro udržitelný život,

Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny   Tel.: +420 721 605 831

 
 

Slovník