• Česky
  • English
Home
Akce ÚEP
Aktuality
O ÚEP
Projekty
Archiv projektů
Nabídka služeb
ÚEP v médiích
Publikace
Podpora při přípravě strategie UR ve vybraných krajích ČR PDF Tisk E-mail

Realizace projektu: Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.
Vedoucí projektu: RNDr. Štěpán Hřebík
Partneři projektu: UNDP OSN, MŽP, MMR, Krajské úřady Libereckého a Ústeckého kraje
Finanční podpora: UNDP OSN, MŽP, MMR, Krajské úřady Libereckého a Ústeckého kraje a SFŽP
Termín realizace projektu: duben 2004 - březen 2005

"Člověk by se měl chovat tak, jak si myslí, že by se měli chovat všichni".
                                                                                                            Václav Havel
 
Liberecký a Ústecký kraj přistoupily jako první v České republice ke zpracování Strategií udržitelného rozvoje. Strategie by měly nalézt vhodné scénáře budoucího rozvoje těchto krajů, založeného na skloubení cílů ekonomických, sociálních a ochrany životního prostředí. Východisky pro jejich zpracování je respekt k tradičním regionálním hodnotám a specifikům a dlouhodobě odpovědný vztah obyvatel k prostředí, ve kterém žijí. Strategie budou obsahovat hlavní cíle a priority pro období 2005 - 2020 a vize do roku 2030.

Metodika

Vypracování strategií využívá základní principy strategického plánování a aplikuje místní Agendu 21 při stanovení priorit udržitelného rozvoje na regionální úrovni. Řešitelé využijí metodiku, která vychází z ověřených zahraničních zkušeností s koncepčním plánováním udržitelného rozvoje na regionální úrovni. Do přípravy a realizace budou v obou krajích zahrnuty zainteresované skupiny a veřejnost. Účast veřejnosti bude formalizovaná vytvořením pracovní skupiny, která se zúčastní všech fází přípravy strategie. Budou využity moderní postupy zapojení veřejnosti, jako je trh vizí/priorit. Návrh strategie bude veřejně projednán a na základě administrativního vypořádání připomínek veřejnosti předložen Komisím, Radám a Zastupitelstvům ke schválení. 

Aktivity v krajích podporující udržitelný rozvoj, na které navazujeme

Krajské úřady Libereckého a Ústeckého kraje projevují dlouhodobý zájem řešit koncepčně problematiku udržitelného rozvoje a v rámci svých kompetencí jej začínají prosazovat.

Liberecký kraj jako první v republice nechal v závěru roku 2002 posoudit své rozvojové dokumenty z hlediska jejich souladu s principy udržitelného rozvoje. V rámci posouzení byla na základě zahraničních zkušeností vytvořena speciální metodika pro posuzování udržitelnosti. Výsledkem je obsáhlá studie, která kromě analýzy strategických materiálů Libereckého kraje obsahuje i konkrétní doporučení pro zapracování principů udržitelného rozvoje do Programu rozvoje Libereckého kraje a souvisejících strategických plánů. Důležitým mezníkem byla i konference Libereckého kraje "Principy udržitelného rozvoje a jejich praktický dopad na rozvoj regionů", kterou uspořádal Krajský úřad Libereckého kraje ve dnech 5.-6. května 2003. 

Ústecký kraj realizuje a podporuje od roku 2001 projekty založené na strategickém plánování za přímé účasti veřejnosti. Jedná se o praktickou aplikaci programů Místních agend 21 v obcích a městech Ústeckého kraje. Rada Ústeckého kraje schválila záměr zpracování Krajské strategie trvale udržitelného rozvoje a účast na projektu UNDP - Podpora zpracování krajských strategií. Záměr zpracování krajské strategie trvale udržitelného rozvoje byl projednán také v komisi pro regionální rozvoj a cestovní ruch.

Národní aktivity podporující udržitelný rozvoj

Uplatňování principů udržitelného rozvoje na regionální úrovni vychází z iniciativ podporujících udržitelný rozvoj na úrovni národní. Česká republika se zavázala k prosazování udržitelného rozvoje tím, že přijala závěry konference OSN o životním prostředí a rozvoji v Riu de Janeiro v roce 1992 a následných konferencí. Závazným rámcovým dokumentem pro obě krajské strategie bude v současné době vznikající Národní strategie udržitelného rozvoje. Předpokládá se spolupráce Radou vlády pro udržitelný rozvoj.

Příprava a realizace strategií udržitelného rozvoje krajů se v ČR stane prvním projektem, z něhož vyplynou obecné metodické postupy i konkrétní pilotní projekty v dvou krajích ČR. Obecný rámec metodiky bude použitelný bez významnějších modifikací i v jiných krajích ČR, eventuelně i při zpracování strategií na jiných úrovních.

Projekt je financován z prostředků:

  • UNDP - Česká republika, Program pro rozvoj
  • MŽP ČR
  • MMR ČR
  • Krajský úřad Libereckého kraje
  • Krajský úřad Ústeckého kraje
Organizační struktura projektu podle mezinárodních standardů UNDP:
Vedoucí agentura: MŽP ČR
Národní projektový ředitel: Ing. Lenka Kárová, MŽP ČR
Realizační agentura: Ústav pro ekopolitiku,o.p.s.
Projektový manager: RNDr. Štěpán Hřebík, Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.
Projektová rada: zástupci partnerů projektu, UNDP, MŽP, MMR, Krajský úřad Libereckého kraje´, Krajský úřad Ústeckého kraje, Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.
Projektový kontrolní výbor: složený ze zástupců odborných a zájmových organizací

Trvání projektu: duben 2004 až březen 2005

Závazný projektový dokument UNDP  (formát PDF) byl schválen dne 3. června 2004 jak zástupci vlády ČR representované náměstky ministrů životního prostředí a pro místní rozvoj, tak představiteli Regionálního centra UNDP se sídlem v Bratislavě.

Dílčí výsledky projektu

  • Liberecký kraj

  • Ústecký kraj

 
 

Slovník