• Česky
  • English
Home
Akce ÚEP
Aktuality
O ÚEP
Projekty
Archiv projektů
Nabídka služeb
ÚEP v médiích
Publikace
Home arrow Projekty arrow Nepřírodní biotopy
Zvyšování povědomí veřejnosti o biodiverzitě v nepřírodních biotopech České republiky PDF Tisk E-mail

Hlavní cíl projektu

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím tzv. stezek do mobilu (využívají ke zprostředkování informací tzv. QR kódy) a mapových aplikací zvýšit povědomí laické i odborné veřejnosti o významu nepřírodních biotopů pro ochranu druhové rozmanitosti a pro ekologickou stabilitu krajiny. Do nepřírodních biotopů zahrnujeme takové biotopy, které jsou velmi silně ovlivněny činností člověka. V případě našeho projektu se jedná o těžebny surovin, výsypky a odkaliště.

Většina lidí pocitově vnímá nepřírodní biotopy, jako krajinu, ve které toho moc nežije. Nicméně vědecké výzkumy z posledního desetiletí ukazují, že právě v těchto oblastech jsou z hlediska ochrany biologické rozmanitosti druhů velmi významným útočištěm. V dříve realizovaných výzkumech bylo v nepřírodních biotopech pozorováno celkem 160 druhů motýlů, 148 druhů brouků z čeledi střevlíkovitých, 18 druhů obojživelníků 8 druhů plazů či 213 druhů ptáků. Relativně vysoký počet nalezených druhů je uveden v příslušných Červených seznamech ohrožených druhů České republiky nebo patří mezi zvláště chráněné organismy. Nepřírodní biotopy mají v mnoha případech rovněž vysokou kulturně estetickou hodnotu jako krajinné dominanty i jako připomínky hornické minulosti měst a obcí. Význam nepřírodních biotopů spočívá rovněž v tom, že na nich často panují specifické podmínky, vyhovující úzce specializovaným druhům. Proto se na těchto lokalitách dají často nalézt unikátní společenstva.

V rámci projektu provádíme monitoring biodiverzity na 31 lokalitách v 8 krajích České republiky. V lokalitách vzniknou tzv. stezky do mobilu. Stezky představí návštěvníkům jednotlivé lokality. Turisté i místní obyvatelé se seznámí s informacemi o historii těžby nerostných surovin, o nově vzniklých biotopech a o nejvýznamnějších ohrožených a zvláště chráněných druzích makroskopických hub, planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů.

V 6 vybraných nepřírodních biotopech ve Zlínském kraji – Těžebna hlíny a štěrkopísku Boršice, Těžebna cihlářské hlíny Havřice, Kamenolom Žlutava, Kamenolom Chvalčov, Těžebna písku Spytihněv a Těžebna písku Polešovice – byly podle předem stanovených metodik provedeny biologické a ekologické průzkumy makroskopických hub, cévnatých rostlin, pavoukovců z řádu pancířníků, blanokřídlých mravencovitých, blanokřídlých žahadlových, střevlíkovitých brouků, motýlů a měkkýšů, obojživelníků, plazů, ptáků a savců. Ke všem skupinám organismů byly zpracovány podrobné zprávy zahrnující i zhodnocení stavu biotopů, společenstev a ekosystémů v těžebnách nerostných surovin. Přítomnost ohrožených druhů hub, rostlin a živočichů evidovaných v příslušných Červených seznamech ČR a druhů zvláště chráněných podle zákona č. 114/1992 Sb. a vyhlášky č. 395/1992 Sb. byla zaznamenána do nálezových tabulek AOPK ČR. Byly rovněž zpracovány ekologické a krajinářské průzkumy a geologická charakteristika těchto vybraných nepřírodních biotopů ve Zlínském kraji.

Více informací naleznete v přiloženém dokumentu.  

V dalších 25 nepřírodních biotopech nacházejících se v Jihočeském, Jihomoravském, Karlovarském, Olomouckém, Plzeňském, Středočeském a Ústeckém kraji byly dokončeny doplňkové biologické a ekologické průzkumy spojené s pořizováním fotografické dokumentace. Tento doplňkový monitoring potvrdil přítomnost velkého počtu ohrožených druhů organismů z Červených seznamů ČR i druhů zvláště chráněných vyhláškou č. 114/1992 Sb., které v narušeném prostředí těžeben nerostných surovin nacházejí optimální podmínky k životu i k rozmnožování.

Více informací naleznete v přiloženém dokumentu.   

Postupně byly v 31 nepřírodních biotopech instalovány naučné stezky s QR kódy do mobilu.

V průběhu roku 2016 byl ve spolupráci s produkční firmou Orbis Pictures film, s.r.o. a s veřejnoprávní Českou televizí natočen a vyroben populárně naučný dokumentární film o nepřírodních biotopech v ČR (délka filmu 50 minut) a tři videospoty (délka jednoho videospotu 3 minuty) o třech nepřírodních biotopech s naučnými stezkami s QR kódy do mobilu. Natočeny byly nepřírodní biotopy v 7 krajích ČR. Dokumentární film bude odvysílán v programu České televize ve třetím čtvrtletí roku 2017.  

Publicita

V průběhu projektu bude natočen dokumentární film o nepřírodních biotopech. Film bude představen na Ekofestivalu. Současně s filmem vznikla i putovní výstava, která je postupně umísťovaná ve městech České republiky. 

Problematika nepřírodních biotopů i projekt a jeho cíle byly s využitím roll-up panelů prezentovány na mezinárodním veletrhu REGIONTOUR Brno, který se uskutečnil ve dnech 14. – 17. ledna 2016. Více informací naleznete v přiloženém dokumentu.  

Základní informace o projektu

Název: Zvyšování povědomí veřejnosti o biodiverzitě v nepřírodních biotopech České republiky 

Realizace: leden 2015 až duben 2016, Realizace projektu byla prodloužena. Projekt byl ukončen ke 30. 4. 2017.

Příjemce projektu: Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. www.ekopolitika.cz 

Kontaktní osoba: Mgr. Tomáš Gremlica Email: Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

Partneři projektu:Taggmanager, o.s. - www.taggmanager.cz, www.dohaje.cz; VIS Bílé Karpaty, o.p.s. - http://www.bilekarpaty.cz 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. 

 eea grantsTGMÚEPVIS

 
 

Slovník