• Česky
 • English
Home
Akce ÚEP
Aktuality
O ÚEP
Projekty
Archiv projektů
Nabídka služeb
ÚEP v médiích
Publikace
Home
Ekologické úpravy řek Rodach, Haßlach a Kronach ve městě Kronach PDF Tisk E-mail

Řeky Rodach, Haßlach a Kronach se dříve používaly pro plavení dřeva. Přitom byly po téměř celé délce toku svahy břehů zpevněny dlažbou. Rozvoj zástavby ponechal jen malý prostor pro volný vývoj řeky. V obcích jsou vodní toky obklopeny hustou zástavbou.

V oblasti města Kronach se na řece Rodach pro přírodě blízké ekologické úpravy nabízel úsek řeky mezi jezem bývalého Zollschneidského mlýna a sportovním areálem u dřívějšího jezu Gerichtswehr, a na řekách Haßlach a Kronach oblast mezi „Schwarzer Steg“ a jejich ústím do řeky Rodach. Město využilo příležitosti zemské zahradní výstavy a upravilo rozsáhlé území pod centrem města.

Ekologická hodnota řek Rodach, Haßlach a Kronach byla zkvalitněna pomocí následujících opatření:

 • Na vydlážděných svazích břehů byly provedeny přírodě blízké úpravy.
 • Tok řeky byl prodloužen nově vytvořenými říčními meandry.
 • Řekám bylo ponecháno více prostoru pro rozvoj. Od zástavby, kde je tok relativně sevřen, tento prostor postupně roste směrem k volné krajině a relativně široké údolní nivě řeky Rodach.
 • Hned pod centrem města Kronachu vzniklo nové retenční území.
 • V nivě byly založeny přírodní biotopy.
 • Vedle urbanistických a ekologických aspektů se do úprav promítl také kulturně-historický význam toků, sloužících dříve pro plavení dřeva.
 • Úpravy posílily sociokulturní funkce území. Zvyšují rekreační hodnotu říční krajiny v bezprostředním okolí osídlené oblasti města Kronach.
 • Veškerá opatření byla předem sladěna s plány zemské zahradnické výstavy. 

Rodach, vodní tok I. řádu

Úpravy byly prováděny v délce toku asi 1,7 km. Z administrativních důvodů byla trasa rozdělena na 2 úseky:

 • Ekologické úpravy (jez „Zollwehr“ až po ústí řeky Haßlach).
 • Preventivní protipovodňová ochrana (od ústí řeky Haßlach až po sportovní areál).

Náklady dosahovaly 2,1 mil. €. Město Kronach poskytlo zhruba 17 % této částky. Pro realizaci stavby bylo nutné zakoupit rozsáhlé pozemky o rozloze asi 5,3 ha. Významně pomohlo pochopení a ochota dotčených vlastníků půdy ke spolupráci.

Haßlach a Kronach, povodí II. řádu

Vedle urbanistických a ekologických hledisek se do revitalizace území promítl také kulturně-historický význam řek a jejich dřívější významné funkce – plavení dřeva.

Například jez Kleinemühle byl zachován v podobě hradlového jezu, přičemž byla jedna část přestavěna přírodě blízkým způsobem, tak aby byla opět průchodná pro vodní živočichy, a druhá část byla uchována jakožto restaurovaný kanál pro plavení dřeva.

V oblasti vedlejšího nádraží „Flügelbahnhof“ byly odtěženy kontaminované vrstvy a tím získán retenční prostor, který umožnil další ekologické úpravy. Náklady dosahovaly cca 1,7 mil. €.

Realizátoři záměru

Stavba a údržba v povodí řeky Rodach (povodí I. řádu) spadá do kompetencí svobodného státu Bavorsko, oblast Haßlach a Kronach (povodí II. řádu) pod kraj Horní Franky. Vodohospodářský úřad Hof projektuje stavební záměry a zároveň přejímá vedení stavby při její realizaci.

Image

2 Boční laguna usnadňuje rozliv vody za povodní do nivy i pořádání kulturních akcí na jevišti umístěném na vodě. V odtěžené bermě zůstaly zachovány stromy na ostrůvcích v původní výšce terénu.

Image 

Image 

Image 

Image 

6 Výstavbu lávky v průtočném profilu kompenzuje snížení terénu pod dalším obloukem mostu.

Image 

Image 

Image 

9 Přes přírodě blízké biotopy vedou lávky umožňující jak průchod územím lidem, tak i ochranu pro rostliny a živočichy.

Image 

10 Některé části jsou ponechány přírodnímu rozvoji lagun a bočních ramen.

Image 

11 Lávky a zastávky přes zamokřené oblasti nabízejí místa pro pozorování přírody.

Image 

Image 

13 V areálu se nachází několik hřišť pro děti. Velkou atrakcí je vodní hřiště s řadou atrakcí z nerezové oceli.

Image 

14 Vodu je možné čerpat otáčením kola do systému přehraditelných korýtek.

Image 

15 Přes vodu je možné přeskákat po stupácích.

Image 

16 Některé stupáky jsou zrádné a stříkají.

Image 

17 Hrát si s vodou je atraktivní za každého počasí. V pozadí prosvítá provazové hřiště.

Image 

 
 

Slovník