• Česky
  • English
Home
Akce ÚEP
Aktuality
O ÚEP
Projekty
Archiv projektů
Nabídka služeb
ÚEP v médiích
Publikace
Výsledky sčítání turistů PDF Tisk E-mail

Metodika

Kvantitativní monitoring turistického ruchu (sčítání návštěvníků) probíhal na předem vybraných lokalitách Kunratického lesa a Obory Hvězda. Sběr dat byl v KL prováděn v termínu od října 2003 do října 2004 a v OH od dubna do září 2004.

Dvakrát v každém měsíci, vždy ve všední den a víkendový den, probíhalo na jedné vybrané lokalitě obou lesů sčítání všech návštěvníků, kteří touto lokalitou prošli. Lokalita, kde dvakrát do měsíce bylo prováděno sčítání, patřila mezi nejfrekventovanější křižovatky daného lesa (to bylo zjištěno před začátkem monitoringu).

V Kunratickém lese se pravidelný měsíční monitoring návštěvníků konal na křižovatce, která byla pracovně nazvána "Kunratický les střed". Na tomto místě se střetávaly cesty z pěti směrů a proto byla velká pravděpodobnost, že tudy projde i velké množství návštěvníků. V Oboře Hvězda bylo k tomuto účelu vybráno vstupní místo do OH od Vypichu, tzv. "Hlavní brána".

Monitoring na těchto místech probíhal od dopoledních hodin do podvečerních. Délka monitoringu odpovídala délce dne během roku. Předpokladem pro pravidelný měsíční monitoringy byly dny s "hezkým počasím" - jasno, bezvětří. Tyto ideální podmínky však nebyly ve všech případech splněny.

Pro určení velikosti, denního a ročního chodu návštěvnosti byla použita metoda sčítání návštěvníků na stanovištích, vyvinutá a používaná Ústavem pro životní prostředí v obdobných výzkumech. Metoda byla pouze doplněna o detailnější rozlišení návštěvníků podle pohlaví (jak pěších tak i cyklistů). V rámci pěších byli zaznamenáváni zvlášť běžci popřípadě lyžaři. Díky tomuto podrobnému rozlišení osob je možné vyhodnotit zastoupení pohlaví mezi návštěvníky parku (lépe než podle výsledků dotazníkového šetření, neboť to podléhá mnohým zkreslením). Dále byly zaznamenávány počty psů, dětských kočárků, motorových vozidel a vozíčkářů.

Doplňkovým avšak neméně významným typem monitoringu bylo obsazení všech hlavních vstupních míst do lesa na obou lokalitách. V Kunratickém lese bylo obsazeno 10 vstupních míst a lokalita KL-střed jako kontrolní stanoviště a v Oboře Hvězda 7 vstupních míst. Na těchto stanovištích probíhalo fyzické sčítání všech osob podle druhu dopravy po lese (pěší, cyklisté a vozíčkáři) a podle pohlaví. Dále jako u pravidelného monitoringu byly zjišťovány počty psů, kočárků a vozidel. Smyslem této části bylo zjištění množství návštěvníků na jednotlivých křižovatkách, nejzatíženějších směrů pohybu a především celkového počtu osob, které vstoupí a vystoupí do a z Kunratického lesa a Obory Hvězda.

Možnost obsazení veškerých vstupních míst bylo v KL limitováno počtem osob, kteří sčítání prováděli, a zatížeností jednotlivých vstupních míst. Z toho důvodu byly obsazeny ty nejzatíženější vstupní místa (po předchozím vytipování a vlastní zkušenosti).

Situace byla v OH ulehčena existencí zdi, která celou lokalitu odděluje od okolí. I tak se zde monitoring konal v době, kdy byla zeď v zadní OH zbourána a postupně opravována. V obou lesích tedy nejsou počty vstupujících během dne a roku konečné a uvedené hodnoty jsou pravděpodobně nižší než skutečnost.

Výsledky

Nejzatíženější vstupní místa Kunratického lesa
Během nárazových akcí bylo obsazeno 11 rozcestí (především vstupních) v Kunratickém lese. Při porovnání počtu průchozích v Kunratickém lese během jednoho víkendu (18. a 19.října 2004) bylo zjištěno, že nejzatíženějšími rozcestími Kunratického lesa z hlediska počtů průchozích je: rozcestí u Krále Václava IV, rozcestí u restaurace Na tý louce zelený a vstupní místa u Roztyl, u Hnědého sídliště a u Červeného sídliště. Více napoví graf č.1.

Graf 1 a 2: gif  8.03 Kb

Další možností je podívat se na vstupní křižovatky z hlediska počtu osob, kteří do lesa vstupují. Počty osob, kteří do lesa vstupují jsou klíčovými údaji, které lze využít nejenom k určení nejzatíženějších vstupních míst pro pěší i cyklisty, ale slouží také k výpočtu celkové návštěvnosti oblasti.

Situace v Kunratickém lese je, co se týče zatížení vstupních směrů, podobná jako u zatížení jednotlivých křižovatek. Nejfrekventovanějšími vstupními místy jsou směry u restaurace Na tý louce zelený, od Roztyl, Hnědého a Červeného sídliště. V porovnání s předchozím grafem (průchody křižovatkou celkem) zde nefiguruje křižovatka U krále Václava IV, která tedy je významnou průchozí křižovatkou a velkým lákadlem, avšak není významným vstupním místem. Z grafu 3 lze vyčíst rozdíly ve využívání jednotlivých vstupních míst pro pěší a cyklisty. Zatímco pěší využívají především místa Na tý louce zelený, Roztyly, Hnědé sídliště a Labuť, tak cyklisté Roztyly, Hnědé sídliště, Červené sídliště a Dolnomlýnský rybník či Labuť.

Graf 3: gif  8.35 Kb

Další graf ukazuje rozdíl mezi pěšími a cyklisty, kteří vstupují do lesa, na jednotlivých vstupních místech. Na všech sledovaných lokalitách jsou v převaze pěší před cyklisty, i když poměr na všech křižovatkách kolísá. Nejvyrovnanější je vstupní lokalita u Dolnomlýnského rybníka.

Graf 4: gif  8.17 Kb

Nejzatíženější vstupní místa Obory Hvězdy

Během nárazových akcí v Oboře Hvězda bylo obsazeno 7 rozcestí (všechna byla vstupní místa), na kterých byly podobně jako v KL sledovány počty průchozích (podle způsobu pohybu) i vstoupivších osob. V grafu 5 jsou zaznamenány počty prošlých osob na jednotlivých sledovaných křižovatkách. Je na něm patrné, že mezi nejzatíženější křižovatky jednoznačně patří křižovatky u brány od Liboce a od Vypichu. Společně se "západní" bránou u Malého Břevnova lze tvrdit, že přední část Obory Hvězda je nejvíce navštěvovaná.

Trend nerovnoměrnosti v navštěvování přední a zadní části OH se ještě více zvýrazní při pohledu na graf 6, ve kterém jsou uvedeny pouze počty vstoupivších osob na jednotlivých vstupních místech. Zadní část Obory Hvězda je mnohem více potlačena (co se týče množství osob, kteří vstoupili na jednom z několika míst v zadní části OH) oproti části přední. Největší počet osob tedy do OH vstoupí od Vypichu, Liboce a od Malého Břevnova, zatímco zadní část OH se podílí na vstupu pouze 17 %.

Graf 5, 6: gif  7.87 Kb

Podobně jako v KL i u těchto údajů lze rozdělovat osoby podle způsobu dopravy na jednotlivých vstupních místech. Z grafů 7 a 8 lze opět vypozorovat převahu přední části OH. Na druhou stranu je velice patrný nárůst podílu cyklistů od Malého Břevnova na celkovém počtu cyklistů, takže tento vstupní bod je pro cyklisty podobně významný jako zbylé dvě jmenované vstupní místa.

Graf 7: gif  20.75 Kb

Graf 8: gif  16.54 Kb

Pohyb osob po Kunratickém lese a Oboře Hvězda během dne

Z údajů počtu vstoupených osob na jednotlivých sledovaných lokalitách bylo možno stanovit množství osob, které vstoupí a vystoupí v půlhodinových intervalech do a z Kunratického lesa a množství osob, které jsou v daném okamžiku uvnitř lesa. Z výsledků plyne, že množství osob uvnitř KL i OH během dne kolísá. Jsou patrná dvě maxima, podobně jako u jiných prací (kde se však liší doba obou maxim). Jedno dopoledne a jedno odpoledne, které se však během roku posunuje, podle délky dne. Dopolední maximum je nižší než odpolední.

Graf 9: gif  28.13 Kb

Situace v Oboře Hvězda je v mnohém podobná jako v KL. Sice v porovnání s KL je počet vstupujících a vystupujících osob nižší, avšak množství osob, které v lese zůstávají, je v odpoledních hodinách větší. Je to zajímavý fakt, ze kterého plyne, že v KL se lidé více střídají než v OH, kde však zůstávají déle (tento fakt ale nepotvrdily výsledky dotazníkového šetření).

Graf 10: gif  22.69 Kb

Pohyb osob po Kunratickém lese a Oboře Hvězda během roku

Množství návštěvníků během roku značně kolísá a to nejenom během jednotlivých ročních období, měsíců, ale i během týdne. Jak vyplývá z výsledků z Kunratického lesa, je množství návštěvníků během všedního dne dvakrát až třikrát nižší než o víkendu (Graf 11 a 12). Dvěma měsíci, kdy je množství návštěvníků o víkendu i o všedním dnu téměř shodné je červen a září, tedy měsíce, které jsou před a po hlavních letních prázdninách. Možným vysvětlením může být i fakt, že uvedené lokality navštěvují ve velké míře školní výlety a exkurze.

Situace v Oboře Hvězda není tak jednoznačná (z důvodu menšího počtu pozorování - pouze 6 respektive 4 pozorování) jako v Kunratickém lese. Rozdíl mezi všedními a víkendovými dny zde není tak velký: množství návštěvníků víkendového dne je asi jen asi 1,5 násobek počtu zaznamenaného během všedního dne. Stejný poměr udává i Dyková v Modřanské rokli.

Graf 11: gif  18.11 Kb

Není jednoduché popsat návštěvnost během roku z několika izolovaných měření, ale lze říci, že největší počty návštěvníků byly zaznamenány v jarních měsících víkendových dnů (březen, duben, květen) a v podzimních měsících (září, říjen). Situace ve všedních dnech je během roku víceméně vyrovnaná s výjimkou měsíců června a září. Zajímavým faktem je skutečnost, že nejmenší zaznamenané počty návštěvníků byly dosaženy během letních měsíců (července a srpna). Může to být známkou toho, že velká část potenciálních návštěvníků příměstských lesů tráví svou dovolenou mimo Prahu. Podobný trend byl prokázán i v Modřanské rokli.

Graf 12: gif  15.81 Kb

Dalším důvodem pro nižší počet návštěvníků v zimním období je i rozdílná délka dne, kdy valná většina pracujících nestihne lesní komplexy navštívit před setměním. Návštěvnost je tedy v zimě velmi nízká, během jara stoupá až do květnového maxima a v době dovolených opět klesá (ovšem rozhodně méně výrazně než o sobotách), v září nastane mírný vzestup a během podzimu pokles.

Zastoupení různých skupin návštěvníků
Pěší a cyklisté: Celoroční průměr v zastoupení cyklistů mezi návštěvníky stanoviště KL střed je 17 %, což je v porovnání s Oborou Hvězda, kde na stanovišti Hlavní brána bylo 25 % cyklistů z celkového počtu návštěvníků tohoto stanoviště, nižší. Poměr cyklistů a pěších, kteří vstupují na jednotlivých vstupních místech do KL je možno rovněž zpozorovat na grafu 7. Podíl cyklistů ku pěším návštěvníků však během roku kolísá (viz následující graf). Nejvyšší hodnoty byly dosaženy v jarních a podzimních měsících, zatímco v zimě byly hodnoty minimální. V MR bylo zaznamenáno mnohem větší procento cyklistů: 45 %. Je to pravděpodobně způsobeno rozdílným tvarem lokality a tím i rozdílnou preferencí návštěvníků k MR, kterou spíše vyhledávají lidé za účelem sporování.

Graf 13: gif  22.27 Kb

Graf 14: gif  5.23 Kb

Běžci: Další skupinou, která byla během celoročního monitoringu na stanovišti KL střed sledována, byli běžci, tedy osoby, kteří se pohybují pěšky, avšak věnují se zde sportovní činnosti. Ve víkendových dnech bylo zaznamenáno průměrně za celý rok 11 % osob, kteří sem chodí běhat, zatímco ve všedních dnech jich bylo 16 %. Množství běžců je během roku více méně konstantní, jen v zimních a brzkých jarních měsících jsou jejich počty nižší. Z výsledků v OH plyne, že o víkendu sem chodí běhat téměř 10 % návštěvníků a ve všední den 17 % všech návštěvníků.

Lyžaři: Lyžaři byli v KL zaznamenáni pouze během jednoho pracovního dne (čtvrtek, 8.1.2004). Toho dne byla naměřena výška sněhové pokrývky na meteorologické stanici Libuš 19 cm. Podíl lyžařů dosáhl na KL střed 29 %; většinou na úkor cyklistů a pěších. V OH nebyli lyžaři zaznamenáni.

Vozíčkáři: Vozíčkáři byli nejmenší zaznamenanou skupinou na tomto stanovišti. Jejich počet dosahoval 1,1 % všech návštěvníků všedního dne a 0,7 % víkendového dne. Pohybují se po lese především v jarních a letních měsících, zatímco v zimně zaznamenáni nebyli. V OH byla během monitoringu zaznamenána pouze jedna osoba na vozíčku.

Psi a kočárky: Současně se sledováním pěších návštěvníků byly rovněž zaznamenávány kočárky a psi. Díky těmto údajům jsme schopni odhalit dvě významné volnočasové aktivity; venčení psa a procházky s kočárkem. Z výsledků z Obory Hvězda lze vyvodit, že o víkendu na jednoho psa připadá na 10 návštěvníků, zatímco počet kočárků dosahuje 2,9 % všech návštěvníků. Ve všední den jsou tyto hodnoty poněkud vyšší: 11 respektive 4 %. V KL jsou hodnoty ještě vyšší než v OH. O víkendu bylo zaznamenáno v průměru 14 % psů (1 pes na 7 návštěvníků) a 4 % kočárků a o všedních dnech 18 % (1 pes na 5 návštěvníků) a 5 % kočárků. KL je z hlediska "pejskařů" a "kočárkářů" více využíván než OH.

Kočárků bylo v MR poměrně málo, avšak jejich největší počet byl zaznamenán v jarním období. Na druhé straně, množství psů během roku kopírovalo množství pěších. Podle součtů za celý rok připadá jeden pes na 7-8 návštěvníků MR (na 4-5 pěších).

Muži, ženy a děti: Podíly mužů a žen mezi návštěvníky KL jsou téměř vyrovnané s mírnou převahou mužů (42,9 % ku 41,7 %). Zbytek 15,4 % je tvořen dětmi. Pokud se hlouběji podíváme na strukturu návštěvníků podle způsobu pohybu tak ženy převažují mezi pěšími (M-40,5 %, Ž-46,1 % a D - 13,3 %) a muži mezi cyklisty (M - 50,2 %, Ž - 27,8 % a D - 22 %).

Graf 15: gif  5.37 Kb

V OH jsou poměry mezi ženami, muži a dětmi podobné jako v KL. Tedy: návštěvníci (41 %, 40,8 %, 18,2 %), pěší (39,4 %, 46,6 % a 14 %) a cyklisté (45,4 %, 24,5 % a 30,1 %). Z uvedených výsledků je patrná převaha mužů cyklistů a žen pěších. Dětí cyklistů je v OH větší počet než žen cyklistů.

Graf 16: gif  5.92 Kb

Celková návštěvnost Kunratického lesa a Obory Hvězda

Postup výpočtu celkové návštěvnosti je popsán v kapitole metodika. Nutno však připomenout, že pro výpočet celkové návštěvnosti KL bylo za potřebí provést 24 pozorování během jednoho roku (tedy dvě pozorování v měsíci). Do modelu jsou započítané rozdílnosti během týdne (všední den a víkendový den) a rozdílnosti během jednotlivých měsíců. Lze tedy říci, že všední dny v měsíci jsou ovlivněny tím všedním dnem v měsíci, kdy bylo prováděno pozorování. To samé lze říct i o víkendových dnech. Dále nedílnou součástí modelu je počasí (oblačnost, srážky a vítr), které ovlivňuje množství návštěvníků každého dne.

Jak jo možné vidět v grafech 17 a 18 dosahují měsíční počty návštěvníků Kunratického lesa a Obory Hvězda hodnot několika desítek tisíc. Z obou grafů je patrné, že měsíční počty všech návštěvníků KL jsou řádově o 10 tisíc vyšší než počty všech návštěvníků OH. Na druhou stranu je ale patrné, že celkové roční počty osob prošlých sledovanou křižovatkou KL jsou zhruba poloviční až třetinové ku sledované křižovatce v OH.

Graf 17: gif  11.33 Kb

Graf 18: gif  10.19 Kb

Z výsledků počtu návštěvníků plyne, že zatímco do KL vstoupí za rok minimálně 678 tisíc návštěvníků, tak do Obory Hvězda 602 tisíc osob ročně. Díky tomu, že rozloha Obory Hvězda je několikanásobně nižší než rozloha KL, lze tvrdit, že zatížení Obory Hvězda je několika násobně vyšší než zatížení KL. Zatížení na jeden ha Obory hvězda je tedy téměř 7 tisíc návštěvníků ročně, zatímco zatížení Kunratického lesa 2263 osob ha -1 * rok-1.

Podrobnější informace o dosažených výsledcích z dotazníkového průzkumu lze nalézt v závěrečné zprávě z projektu, která by měla být deponována na Magistrátu Hlavního města Prahy Odboru městské zeleně nebo v Ústavu pro ekopolitiku.

Mgr. Josef Novák , Luboš Bartoš


Kontaktní osoba: Mgr. Josef Novák

 
 

Slovník