• Česky
  • English
Home
Akce ÚEP
Aktuality
O ÚEP
Projekty
Archiv projektů
Nabídka služeb
ÚEP v médiích
Publikace
Home arrow Aktuality arrow Školení zaměřeného na fundraising se zúčastnilo 40 zástupců měst a obcí
Školení zaměřeného na fundraising se zúčastnilo 40 zástupců měst a obcí PDF Tisk E-mail

logoprojektukratke

Financování projektů zaměřených na udržitelný rozvoj obcí v Ústeckém kraji: fondy EU – naše příležitost. Tak se jmenovalo školení, které se konalo 15. února 2007 v Domově dětí a mládeže v Ústí nad Labem. Hlavním cílem školení bylo seznámit zástupce měst, obcí a mikroregionů Ústeckého kraje s fungováním fondů Evropské unie, ze kterých bude možné čerpat mezi lety 2007 až 2013 finanční prostředky na rozvojové projekty související s udržitelným rozvojem a ochranou životního prostředí.

Česká republika připravuje pro využívání fondů Evropské unie letech 2007-2013 celkem 24 operačních programů. V programovacím období 2007-2013 bude mít Česká republika v programech spolufinancovaných ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti k dispozici více než 773 miliard korun.

Školení však nebylo zaměřeno pouze tímto směrem. Účastníkům byly rovněž představeny základy vyhledávání a získávání finančních prostředků pomocí tzv. fundraisingu. Mgr. Martina Přibylová z Ústavu pro ekopolitiku, o.p.s. představila:

  • z jakých náležitosti se skládá projekt
  • na co si je nutné dát při psaní projektu pozor
  • a na jaké přílohy je dobré nezapomenout.

Jednalo se například o stanovení cílů projektu, jednotlivých aktivit, cílových skupin, harmonogramu, rozpočtu, přípravu logického rámce a také definování monitorovacích indikátorů – tedy ukazatelů, které pomáhají stanovit nakolik projekt naplňuje své stanovené cíle.

Fundraising je soubor nejrůznějších činností, směřujících k zajišťování zdrojů, darů nebo jiných výhod pro organizaci. Jde o jednání, jehož cílem může být uzavření smlouvy, nejčastěji smluv darovacích, grantových, sponzorských nebo o výpůjčce. (definice Českého centra fundraisingu)

Další navazující přednáška se zaměřovala na jednotlivé priority operačních programů na léta 2007 a 2013. Předem bylo zdůrazněno, že se nebude jednat o komplexní výčet priorit, nýbrž o jejich stručný přehled s důrazem na problematiku udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí.

Operační program Životní prostředí je zaměřen na zlepšování kvality životního prostředí a tím i zdraví obyvatelstva jako nutného předpokladu atraktivnosti a konkurenceschopnosti státu a jeho regionů při využití inovačních efektů politiky životního prostředí pro udržitelný rozvoj.

Smyslem přednášky bylo shrnout jednotlivé zdroje financování z operačních programů. Operační programy se dělí na:

  • Sektorové (tematické)

  • Regionální (podle NUTS II – v případě Ústeckého kraje NUTS II Severozápad)

  • OP evropská územní spolupráce (přeshraniční, nadnárodní…)

Nevýhodou pro prezentující i pro posluchače byla ta skutečnost, že jednotlivé operační programy nejsou v současné době ze strany Evropské unie schváleny, nýbrž se jedná o návrhy jednotlivých programů, které se dle předpokladů nebudou na úrovni priorit měnit.

V dalším příspěvku uvedl Ing. Josef Svoboda (pracovník Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Ústeckého kraje) jednotlivé účastníky do problematiky Operačního programu NUTS II Severozápad. Jedná se o konkrétní operační program zaměřený na území NUTS II, tedy na území Ústeckého a Karlovarského kraje. I v tomto případě se jednalo pouze o neschválený návrh operačního programu. Globálním cílem pro zmíněný operační program je: Zvýšení kvality fyzického prostředí a přeměna ekonomických a sociálních struktur regionu, jako předpoklad pro zvýšení atraktivity regionu pro investice, podnikání a život obyvatel. Prostřednictvím zvýšení atraktivity regionu bude docházet k jeho konvergenci k průměrné úrovni socioekonomického rozvoje ho rozvoje ČR/EU.

Regionální operační program pro region soudržnosti NUTS II Severozápad (dále jen ROP NUTS II Severozápad), představuje hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007-2013 pro uvedený region soudržnosti Severozápad tvořený Karlovarským a Ústeckým krajem. 

Po přestávce na občerstvení Mgr. Přibylová představila konkrétní aspekty podávání projektů do výzev z fondů EU (Evropský sociální fond a Evropský strukturální fond) na příkladu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, ze kterého byl financován projekt Ústecko – živý region. Detailně byla rozebrána elektronická žádost Benefit a jiné specifika žádostí v rámci projektů EU.

Na semináři byly představeny i příklady dobré praxe neboli úspěšné projekty. Prvním z nich byl projekt nazvaný Středisko služeb venkovu, jež je realizován ve venkovském mikroregionu Záhoran, poblíž Hranic na Moravě. Hlavní myšlenkou projektu je zapojit do pracovního procesu dlouhodobě nezaměstnané pomocí osvojení již ztracených pracovních návyků a výukou počítačové gramotnosti.

Druhý příklad byl z oblasti Benecka z Krkonoš, kde vzniklo sdružení nejvýznamnějších aktérů v oblasti cestovního ruchu. To se snaží koordinovat rozvojové aktivity s obcí a tím rozšiřovat nabídku služeb a zpříjemňovat pobyt návštěvníků, ze kterého mají přínos všichni.

Třetí příspěvek se zaměřil na zkušenosti Ústavu pro ekopolitiku s realizováním projektů na obecní a městské úrovni.

Na závěr byl účastníkům/účastnicím představen připravovaný rekvalifikační kurz: Fundraiser - financování projektů zaměřených na rozvoj obce/regionu v mezích udržitelnosti. Kurz bude zaměřen na:

  • zvládnutí teoretických a praktických činností během psaní projektů

  • a získávání finančních prostředků na projekty obcí, měst a mikroregionlů v oblasti udržitelného rozvoje a ochrany a tvorby životního prostředí.

Kurz povede Mgr. Martina Přibylové. Úspěšní účastníci obdrží Osvědčení o rekvalifikaci podle vyhl. MŠMT č. 524/2004 Sb. Kurz bude zahájen v dubnu 2007 a již v těchto dnech se lze do kurzu přihlásit. Více info zde.

Podrobný program školení, včetně přednesených prezentací a fotogalerii ze školení naleznete zde.


esf+eu
logo_mzp
logouep

Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

 
 

Slovník