Praktické využití ekologické výchovy na území města Prahy
There is no translation available, please select a different language.

kostra.jpgRealizace projektu: Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.

Vedoucí projektu: PhDr. Leona Kupčíková 

Spolupracující pedagog: Mgr. Viktor Škarda

Partner projektu:  EKO GYMNÁZIUM PRAHA o.p.s., Nad Vodovodem 460/81, 108 00 Praha 10

Místo realizace: Praha

Termín realizace: prosinec 2009 až červenec 2010

Spolufinancování projektu: Hlavní město Praha

Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. a Eko Gymnázium Praha o.p.s. realizovali v první polovině roku 2010 projekt „Praktické využití ekologické výchovy a zapojování studentů do environmentální osvěty a ochrany ŽP na území města Prahy". Hlavním cílem projektu bylo ukázat možnou spolupráci mezi neziskovými organizacemi a studenty středních škol na pilotním příkladu spolupráce ÚEP, o.p.s. a EKO GYMNÁZIA PRAHA, o.p.s. a zvyšování environmentálního povědomí obyvatel Prahy.

Hlavním výstupem projektu jsou informační letáky "Hýbni kostrou. Neseď v autě" a „Řekni NE! domácím žroutům energie", které připravili studenti septimy a oktávy Eko Gymnázia Praha na základě přednášek a diskusí se zástupci neziskové sféry a na základě odborných konzultací.

První odbornou přednášku na téma „Alternativní doprava v Praze" připravila a přednesla Michaela Valentová (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. www.ekopolitika.cz a Pražské matky http://www.prazskematky.cz/ ), která se dlouhodobě věnuje problematice dopravy v Praze. Studenti byli obeznámeni s dopravní situací v Praze, s alternativními druhy dopravy a s možnostmi zklidňování dopravy. Součástí přednášky byla i diskuse.

V březnu 2010 proběhla přednáška „Alternativní energie". Přednášku připravil Ing. Petr Kotek (Ekowatt http://www.ekowatt.cz , Česká rada pro šetrné budovy http://www.czgbc.org/ ). Ing. Kotek se věnuje vzdělávání v uvedené oblasti. Přednáška byla zaměřena nejen na alternativní zdroje energií v Praze, ale i na úspory energií v domácnostech. Studentům byly doporučeny elektronické zdroje informací a možnost průběžně konzultovat text letáku. Součástí přednášky byla i diskuse.

Přednášky se staly výchozím zdrojem informací pro tvorbu letáků. Příprava letáků probíhala pod odborným dohledem v hodinách ekologie septimy a oktávy.

Příprava letáků měla několik fází:

  • sběr informací a podkladů pro tvorbu letáků - zdroje seznam elektronických podkladů sestavených vedoucí projektu, informace zodborných přednášek a doporučených zdrojů, samostatné vyhledávání informací;
  • rešerše zdrojů a výběr podstatných informací a dat pro přípravu letáku - ve spolupráci spedagogem a vedoucí projektu byla vybrána relevantní data a informace pro letáky;
  • výběr stylu letáků - hlavním cílem projektu bylo vytvořit netradiční letáky, které zaujmou zejména mladé lidi a kromě užitečných informací a rad i pobaví;
  • tvorba letáků - studenti se rozhodli, že letáky zpracují tak, aby byly maximálně „osobní", a proto zvolili tzv. „ich formu" a rozhodli se vymyslet vtipné názvy letáků. Leták o alternativní dopravě nazvali „Hýbni kostrou - neseď vautě", leták o úsporách energií nazvali „Řekni NE! domácím žroutům energie". Vúvodu obou letáků jsou uvedeny základní informace o dané problematice, následují konkrétní rady, jak může jakýkoliv občan/občanka přispět ke zlepšení situace. Rady jsou zprostředkovány „ich formou" - studenti uvádějí, jak oni sami přistupují křešení dané problematiky, následuje vždy 5 odkazů ktématu a základní informace o projektu.
  • grafické zpracování letáků - studenti navrhli výtvarné pojetí letáků - přední strana vtipný obrázek, název letáku a loga realizátorů projektu, vnitřní část letáků informace o problematice, na zadní straně základní informace o projektu, organizacích a finanční podpoře projektu. Grafik Michal Svoboda navrhl na základě podnětů studentů grafický návrh, který byl studenty, pedagogem i vedoucí projektu schválen.

V červnu 2010 bylo vytisknuto 10 000 kusů letáků - 5 000 kusů letáku „Hýbni kostrou - neseď v autě", 5 000 kusů letáků „Řekni NE! domácím žroutům energie". Distribuce letáků byla zajištěna s minimálními finančními náklady a to zejména díky spolupráci s MHMP. Všechny letáky byly distribuovány na území Prahy na informačních místech veřejné správy, neziskových organizací, škol a dalších veřejných místech. Na distribučních místech budou letáky k dispozici pro veřejnost do konce roku 2010.

Tiskové zprávy projektu:

 

leden 2010 

pdf  STUDENTI PRAŽSKÉHO GYMNÁZIA PŘIPRAVÍ LETÁKY O ALTERNATIVNÍ DOPRAVĚ A MOŽNÝCH ÚSPORÁCH ENERGIÍ 366.13 Kb

červen 2010

pdf STUDENTI EKO GYMNÁZIA PŘIPRAVILI LETÁKY O DOPRAVĚ A Ú SPORÁCH ENERGIÍ 349.27 Kb

Informační letáky pro Pražany 

pdf Pohni kostrou! Neseď v autě 279.72 Kb

pdf Řekni NE! domácím žroutům energie 287.37 Kb