Indikátory udržitelného rozvoje
There is no translation available, please select a different language.
Image Image

Partnerská města v rámci projektu monitorují vybrané indikátory udržitelného rozvoje. Konkrétně se jedná o indikátory:

indikatspokojenost.gif

 A.1 Spokojenost obyvatel s místním společenstvím - Bílina, Litoměřice

Indikátor odráží kvalitu života občanů. Znamená to možnost žít v takových podmínkách, které zahrnují bezpečné a cenově přijatelné bydlení, dostupnost základních služeb (školství, zdravotnictví, kultura, atd.), zajímavou a uspokojující práci, kvalitní životní prostředí (jak přírodní, tak antropogenní) a reálnou možnost účastnit se místním plánování a rozhodování. Názor občanů na tyto otázky představuje důležité měřítko celkové spokojenosti s daným místem, takže je to důležitý indikátor místní udržitelnosti. Více se dozvíte od TIMURa

 

indikat_mobilita.gif

 A.3 Mobilita a místní přeprava cestujících - Bílina, Roudnice nad Labem

 Města rovněž měří indikátor Mobility a místní přepravy cestujících. Tento indikátor zjišťuje mobilitu občanů žijících na území dané samosprávy. Město tak například zjistí průměrný počet cest, které vykoná každý občan během dne nebo použité druhy dopravy pro tyto cesty a/nebo pro různé vzdálenosti každé cesty. Více o indikátoru zde.

 

indikatorcestazs.gif

 B.6 Cesta dětí do školy a zpět - Bílina, Litoměřice, Krásná Lípa, Roudnice n. L., Rumburk

Indikátor ukazuje, jakým způsobem se děti dopravují do školy a zpět ale i to, zda svou cestu do školy považují za bezpečnou. Děti lokalizují nebezepčná místa a rovněž navrhují opatření vedoucí ke vyššímu zabezpeční cesty do školy. Více info naleznete na stránkách zde

 

indikatnezam.gif

 B.7 Nezaměstnanost - Rumburk

Indikátor nezaměstnanosti dává odpověď na otázku: Jaká je míra nezaměstnanosti v obci a jaká je její struktura z hlediska různých skupin obyvatel, délky nezaměstanosti a dalších parametrů? Více o indikátoru zde.  

 

 

indikatorekostopa.gif

B.10 Ekologická stopa - Litoměřice, Krásná Lípa

 Města chtějí změřit i svou ekologickou stopu. Více info nalezente zde.

 

Podrobné informace o indikátorech (metodika, monitoring, hodnocení) naleznete na stránkách Týmové iniciativy pro místní rozvoj (TIMUR), která organizačně a metodicky zajišťuje tuto část projektu.

Indikátory udržitelného rozvoje

Indikátory představují ukazatele vývoje určitého vybraného jevu získané průběžným sledováním, zaznamenáváním a vyhodnocováním souboru přesně stanovených údajů. Vzhledem k tomu, že je řeč o udržitelném rozvoji, jde o sledování jevů, které s tímto tématem úzce souvisí.

Příkladem může být indikátor "veřejná zeleň". U něj můžeme sledovat například údaje týkající se počtu pokácených a nově vysazených stromů na veřejných pozemcích. Jako měřítko pro hodnocení indikátoru bude stanoven poměr těchto dvou hodnot vyjádřený za časovou jednotku sledování. Můžeme vycházet i z jiných údajů, např. poměr nově vzniklých ploch veřejné zeleně a ploch, které ustoupily výstavbě nebo jinému využití půdy.

Snahy o sledování indikátorů udržitelného rozvoje jsou rozvíjeny nejen na místní, ale i na národní a mezinárodní úrovni. Kromě sady Společných evropských indikátorů existuje i řada dalších pokusů o standardizaci jednotných indikátorových sad (viz. seznam internetových adres na konci příručky). Na místní úrovni existuje řada příkladů ze zahraničí (Německo, Velká Británie, USA, Kanada atd.).

Podrobnější charakteristiku naleznete rovněž v sekci Slovníček pojmů.

esf+eu
logo_mzp
logouep

 Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.