Archiv projektů
There is no translation available, please select a different language.
2010
 Praktické využití ekologické výchovy na území města Prahy
 2009
 • Krásná Lípa - náš bezpečný domov
 • Baví mě být IN - Udržitelná spotřeba - moderní životní styl založený na aktivním přístupu a informovanosti
 • 2008
  2007
  2006
  2005
  pdf.pngVýroční zpráva za rok 2005 - podrobné informace o projektech

   

  I. Politika udržitelného rozvoje

  II. Udržitelný rozvoj na místní úrovni

  III. Právo životního prostředí

  • Analýza požadavků práva ES ve vztahu k obcím pro oblast ochrany ovzduší, ochrany vod a nakládání s odpady
  • Přehled environmentálního práva ES, právní úpravy a technických norem v oblasti ochrany životního prostředí ČR
  • Analýza právní úpravy majetkoprávních vztahů v oblasti opatření na ochranu před povodněmi
  • Posouzení transpozice a implementace směrnice ES č. 1999/45 (o balení a označování chemických přípravků)
  • Seminář o nejlepší praxi v oblasti analýzy a formulování environmentálních politik

  IV. Doprava

  V. Výzkum a vývoj

  V. Plán rozvoje organizace

  • Grant na realizaci Plánu rozvoje organizace

  VI. Další akce

  • Benefice - Večer v rytmu flamenka
  • Den otevřených dveří Ústavu pro ekopolitiku, o.p.s.
  • Etický kodex Ústavu pro ekopolitiku o.p.s.

   

  2004

  pdf.png Výroční zpráva za rok 2004 - podrobné informace o projektech

   

  I. Politika udržitelného rozvoje

  II. Udržitelný rozvoj na místní úrovni

  III. Právo životního prostředí

  • Posilování soudního systému a úloha soudů při implementaci a prosazování práva EU
  • Studie Správní opatření při porušení práva životního prostředí ES ve vybraných kandidátských státech
  • Analýza programových dokumentů z oblasti ochrany životního prostředí
  • Střednědobé hodnocení Rámcového programu pro spolupráci v oblasti podpory udržitelného rozvoje měst

  IV. Výzkum a vývoj

  V. Plán rozvoje organizace

  • Grant na realizaci Plánu rozvoje organizace

   

  2003

  pdf.png Výroční zpráva za rok 2003 - podrobné informace o projektech

   

  I. Politika udržitelného rozvoje

  II. Praktické uplatňování udržitelného rozvoje

  III. Právo životního prostředí

  • Kodex životního prostředí
  • Právo životního prostředí Evropských společenství - praktický průvodce
  • Posilování soudního systému a úloha soudů při implementaci a prosazování práva EU
  • Studie o trestně právní odpovědnosti v oblasti ochrany životního prostředí ve vybraných kandidátských státech
  • Zpráva o implementaci vybraných právních předpisů EU v oblasti ochrany životního prostředí v některých kandidátských státech
  • Odpovědnost za minulé škody na životním prostředí

  IV. Výzkum a vývoj

   

  2002

  pdf.png Výroční zpráva za rok 2002 - podrobné informace o projektech

   

  I. Právo životního prostředí

  • Kodex životního prostředí
  • Manuál životního prostředí ES
  • Sbližování práva životního prostředí ČR s právem životního prostředí EU: Nikdy nekončící proces
  • Posilování institucionální podpory řízení v oblasti životního prostředí v České republice

  II. Udržitelný rozvoj jako průřezový problém

  III. Praktické uplatňování principů udržitelného rozvoje

  • Jsou česká města odsouzena ke kolapsu? - (Ne)regulovaný růst měst a dopravní systém
  • Lokální Agenda 21 pro udržitelný rozvoj Kladna
  • Pilotní projekt: Sledování indikátorů udržitelného rozvoje na místní úrovni

  IV. Informační a poradenské centrum ÚEP

  • Informační centrum pro veřejnost

   

  2001                                                                                                                                                                           

  pdf.png Výroční zpráva za rok 2001 - podrobné informace o projektech

   

  I. Právo životního prostředí

  • Zákon o živtoním prostředí
  • Posílení institucionálního řízení v ochraně životního prostředí v České republice
  • Analýza rozsudků Evropského soudu pro lidská práva
  • Česká republika a Evropská unie: Přišel čas změnit priority - od vyjednávání k členství

  II. Urban Sprawl

  • Neregulovaný růst městských aglomerací - Urban Sprawl
  • Jsou česká města odsouzena ke kolapsu? - (Ne)regulovaný růst měst a dopravní systém

  III. Udržitelný rozvoj obcí a regionů

  • Místní Agenda 21 v Kladně

  IV. Ekologická stopa

  • Stanovení ekologické stopy Jihočeského kraje a posouzení různých rozvojových záměrů v Jihočeském kraji z hlediska ekologické stopy

  V. Příprava na Světový summit o udržitelném rozvoji v zemích Visegrádu

  • Deset let zkušeností s ochranou životního prostředí v zemích střední a východní Evropy
  • 10 let po Riu: "Transformace od centrálně plánované ekonomiky k udržitelné společnosti?"

  VI. Informační a poradenské centrum ÚEP

  • Informační centrum pro veřejnost
  • Podpora rozvoje informační základny v oblasti životního prostředí v ČR

   

  2000
  I. Právo životního prostředí
  • Kodex životního prostředí
  • Strategie implementace a investic pro směrnice Evropské komise o odpadech
  • Analýza posuzování udržitelného rozvoje při pořizování územně plánovací dokumentace a v územním řízení
  • Strategie implementace Aarhuské úmluvy v České republice
  • Právní úprava posuzovní vlivů na životní prostředí ve vybraných evropských státech
  • Zpracování informační www stránky pro Asser Institute

  II. Udržitelný rozvoj

  • Institucionální rámec k zajištění trvale udržitelného rozvoje v ČR jako kontext pro novou verzi Státní politiky životního prostředí
  • Předpoklady udržitelného rozvoje zemědělství v České republice
  • Životní prostředí, migrace a bezpečnost
  • Ekologická stopa
  • Podpora zájmů médií o Lokální Agendu 21 v ČR a o činnost nestátních neziskových organizací v této oblasti

  III. Udržitelný rozvoj obcí a regionů

  • Lokální Agenda 21 pro udržitelný rozvoj Kladna

  IV. Transatlantické environmentální sítě

  • Urban Sprawl

  V. Informační a poradenské centrum ÚEP

  • Informační centrum pro veřejnost
  • Podpora rozvoje informační základny v oblasti životního prostředí v ČR