• Česky
  • English
Home
Actions of IEP
News
About IEP
Projekty
Old projects
Our offer
IEP in press
Publications
Přihlaste se

Lost Password?
Home
Monitoring rekreačního využití Ďáblického háje a lesa Kamýk úspěšně pokračuje
There is no translation available, please select a different language.

Tisková zpráva ÚEP, o.p.s., Praha, 26. 5. 2016

Ve čtvrtek 12. května 2016 proběhla druhá terénní akce komplexního monitoringu celého prostoru lesa Kamýk a 19. května 2016 proběhla obdobná akce také v Ďáblickém háji. Během obou akcí byly monitorovány všechny významné vstupní body a nejvýznamnější křižovatky, které jsou sledovány i v rámci celoročního monitoringu, cílem bylo zmapovat turistické zatížení jednotlivých přístupových cest do obou lesních komplexů; Ďáblického háje i lesa Kamýk, tentokrát ve všední den. Celý den zde pozorovatelé zaznamenávali v době od 9 do 18 hodin množství vstupujících a vystupujících pěších, cyklistů, vozidel, psů a kočárků. Současně byl na jednotlivých monitorovacích bodech (9 v Ďáblickém háji a 6 v lese Kamýk) prováděn dotazníkový průzkum návštěvníků, pohybujících se ve sledovaném území, s cílem zjistit jejich strukturu, požadavky a názory.

Co jsou městské lesy, proč jsou důležité a co je ohrožuje

Městské lesy jsou velmi významnou součástí krajiny v bezprostředním okolí lidských sídel. Tyto lesy jsou v urbanizovaném prostředí důležité z hlediska krajinářského a ekologického (poskytují refugium mnoha živočišným a rostlinným druhům a přispívají tak k zachování biologické rozmanitosti; jsou významným ekostabilizačním prvkem v krajině – součást ÚSES; zvyšují retenční schopnosti krajiny – stabilizace lokálního klimatu). Městské lesy jsou také důležité z hlediska rekreačního. Mnoho obyvatel Prahy (především z přilehlých sídlištních komplexů a z centra Prahy, kde je nedostatek ploch s veřejně přístupnou zelení a s částečně přirozenými ekosystémy), navštěvuje za účelem rekreace či sportovního vyžití tato území. Městské lesy jsou pro obyvatele Prahy jednou z mála možností krátkodobé rekreace a pobytu v přírodě; mají funkci relaxační s možností sportování v relativně zdravém a nepoškozeném životním prostředí; či tvoří nedílnou část způsobu trávení volného času pro rozdílné sociální skupiny (rodiny s dětmi, důchodci ad.) obyvatel Prahy. 

S rostoucím počtem osob, které vstupují do těchto území, stoupá také ovlivnění jejich životního prostředí. Mezi negativní vlivy aktivit působících na životní prostředí jednotlivých městských lesů patří především produkce odpadů, rušení volně žijící zvěře nadměrným hlukem a eroze způsobená chůzí nebo jízdou cyklistů mimo stávající cestní síť. V poslední době patří mezi významné faktory s negativním vlivem na životní prostředí těchto lesů i tlak investorů na výstavbu nových obytných zón i komerčních objektů v jejich těsném sousedství a neustále rostoucí emisní a imisní zátěž produkovaná silniční dopravou.

O projektu

Projekt probíhá na území dvou pražských lesních komplexů. Konkrétně se jedná o Ďáblický háj s rozlohou 62 ha, v katastrálním území Ďáblice a les Kamýk o rozloze 33,12 ha, v katastrálních územích Kamýk a Modřany.

Hlavním cílem projektu je analýza stavu rekreační zátěže pražských lesů, Ďáblického háje a lesa Kamýk a její porovnání s výsledky obdobného projektu z let 2006/2007 a také návrh vhodných opatření k zajištění integrované ochrany životního prostředí na jejich území.

Dílčí cíle projektu:

·         Kvantifikace celkové rekreační zátěže obou lesů a vyhodnocení návštěvnické populace.

·         Analýza názorů a chování návštěvnické populace včetně jejího vnímání aktuálního stavu životního prostředí v těchto lesích.

·         Stanovením možných negativních dopadů, které ovlivňují životní prostředí či účinnou ochranu těchto městských lesů (turistická a rekreační zátěž, doprava, existující a předpokládané rozvojové aktivity na území nebo v těsné blízkosti těchto lesů).

·         Zvýšení environmentálního uvědomění a osvěta návštěvníků obou lesů.

·         Navržení konkrétních opatření umožňujících zvýšit rekreační potenciál obou lesů.

Jedním z očekávaných přínosů je zjištění aktuální návštěvnosti jednotlivých městských lesů, které je možno využít jako výchozí hodnoty pro cílený management lesů Hlavního města Prahy (např. instalování nových odpadkových košů, informačních tabulí a dalších infrastrukturních zařízení v závislosti na nejvíce navštěvovaných lokalitách a nejvíce využívaných trasách/cestách v zájmových územích.

Dotazníkový průzkum přímo v terénu napomůže rozpoznat spektrum návštěvníků, jejich názory a požadavky související se stavem a účelem obou lokalit. Tyto názory přispějí ke zlepšení samotného managementu městských lesů, kdy pro rozdílné skupiny návštěvníků bude možno přijmout nebo připravit speciálně cílená opatření (např. pro seniory, rodiče s dětmi, sportovce atd.).

Dalším přínosem je identifikování negativních dopadů na životní prostředí a jejich rozsahu v jednotlivých lokalitách. To přispěje k vytvoření souboru systémových opatření, která pomohou zlepšit životní prostředí městských lesů a k zefektivnění činností orgánů ochrany životního prostředí v praxi.

Získané výsledky budou porovnány s výsledky obdobného průzkumu z let 2006/2007 a popsání změn ke kterým za téměř 10 let došlo.

Projekt „Monitoring rekreačního využití a analýza jeho negativních dopadů na životní prostředí dvou pražských lesů Ďáblického háje a lesa Kamýk“ realizuje Ústav pro ekopolitiku, o.p.s., a trvá od září 2015 do prosince 2016 a je financován z grantových prostředků Hlavního města Prahy.

Kontaktní osoba:

Mgr. Lubomír Bartoš - vedoucí projektu

Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.

Kateřinská 26, 128 00 Praha 2

http://ekopolitika.cz

T: 224 828 257

E: This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it  


 

 
Vzdělávací portál SOFIA se věnuje naší aktvitě ve Zlínském kraji
There is no translation available, please select a different language.

halda_tuchlovice.jpgV rámci našeho projektu "Zvyšování povědomí veřejnosti o biodiverzitě v nepřírodních biotopec České republiky" budou vytvořeny stezky do mobilu mimo jiné i ve Zlínském kraji. Stezky ve Zlínském kraji vzniknou ve dvou kamenolomech, dvou pískovnách a dvou těžebnách cihlářské hlíny. Konkrétně se jedná o těžebnu hlíny a štěrkopísku u Boršic , těžebnu hlííny u Havřic , pískovcové kamenolomy Žlutava a Slavkov pod Hostýnem a pískovny Spytihněv a Polešovice. Na těchto stezkách se budete moct dozvědět zajímavé informace o tamější fauně a flóře, geologii a mnoho dalšího.

Článek je k dispozici online zde.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. 

 
Stezky do mobilu budou i v Ústeckém kraji
There is no translation available, please select a different language.

kl_tagglist.jpg.jpgÚstecký deník informuje o naší aktivitě v Ústeckém kraji, kde rovněž vzniknou tzv. stezky do mobilu . V rámci našeho projektu "Zvyšování povědomí veřejnosti o biodiverzitě v nepřírodních biotopech České republiky" vzniknou v kraji naučné stezky do mobilu na šesti lokaliách. Tento projekt řešíme ve spolupráci s Taggmanager, o.s. a VIS Bílé Karpaty, o.p.s.. Stezky vznikají v lomu Radobýl u Žalhostic , propadlině lomu Jan Žižka u Droužkovic , na odkališti a úložišti elektrárny Hrušovany , v těžebnách kaolinu Buškovice a Bystřany a na odvalu a odkališti po těžbě rud v Přítkově. Na nepřírodních lokalitách v Ústeckém kraji jsme zaznamenali napíklad kriticky ohroženého dravce luňáka hnědého, či kriticky ohroženou rostlinu s názvem růžkatec bradavičnatý. Článek Ústeckého deníku si můžete online přečíst zde.Více o projektu zde .

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

 
V opuštěných lomech vzniknou stezky do mobilu
There is no translation available, please select a different language.

37b_kaznejov.gifServer toulamese.cz informuje o zahájení našeho nového projektu "Zvyšování povědomí veřejnosti o biodiverzitě v nepřírodních biotopech České republiky". Cílem projektu je seznámit širokou veřejnost s druhovým bohatstvím stanovišť silně ovlivněných lidskou činností, jako jsou lomy, pískovny a odvaly hlušiny a ukázat, že i tyto, na první pohled nepříliš esteticky hodnotné lokality mohou hostit řadu zajímavých, často ohrožených druhů živočichů, rostlin a hub. Celý článek si můžete přečíst zde.

V rámci projektu vytvoříme na 31 lokalitách v 8 krajích České republiky tzv. stezky do mobilu. Na lokalitách budou umístěny cedule s QR kódy, které budou odkazovat na informace o lokalitách.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. 

Více o projektu zde.

 
Tisková zpráva - Ukončení projektu "Les je báseň"
There is no translation available, please select a different language.

3komiks.jpgÚstav pro ekopolitiku, o.p.s. dokončil projekt „LES JE BÁSEŇ, KTEROU PÍŠE ZEMĚ PRO NEBE“, jehož hlavním cílem projektu bylo připravit pro školy elektronické výukové materiály, které interaktivní a atraktivní formou představí pražské příměstské lesy a způsoby ochrany životního prostředí na území hlavního města Prahy.

V rámci projektu byly připraveny čtyři výukové materiály, které žákům II. stupně přiblíží život v pražských lesích.

Inovativním prvkem je doplnění výukových materiálů o komiks a úkoly, které žáci můžou plnit nejen ve školních lavicích, ale i v terénu – přímo v pražských lesích. Výukové materiály vychází pouze v elektronické podobě a jsou volně dostupné na www stránkách Ústavu pro ekopolitiku, o.p.s. v rubrice Publikace.

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>

Results 1 - 6 of 9
 

Otevřená věda

Slovník

 
Kdo je online?