• Česky
  • English
Home
Actions of IEP
News
About IEP
Projekty
Old projects
Our offer
IEP in press
Publications
Přihlaste se

Lost Password?
Home
Tisková zpráva - Ukončení projektu "Les je báseň"
There is no translation available, please select a different language.

3komiks.jpgÚstav pro ekopolitiku, o.p.s. dokončil projekt „LES JE BÁSEŇ, KTEROU PÍŠE ZEMĚ PRO NEBE“, jehož hlavním cílem projektu bylo připravit pro školy elektronické výukové materiály, které interaktivní a atraktivní formou představí pražské příměstské lesy a způsoby ochrany životního prostředí na území hlavního města Prahy.

V rámci projektu byly připraveny čtyři výukové materiály, které žákům II. stupně přiblíží život v pražských lesích.

Inovativním prvkem je doplnění výukových materiálů o komiks a úkoly, které žáci můžou plnit nejen ve školních lavicích, ale i v terénu – přímo v pražských lesích. Výukové materiály vychází pouze v elektronické podobě a jsou volně dostupné na www stránkách Ústavu pro ekopolitiku, o.p.s. v rubrice Publikace.

Read more...
 
Ochrana pražských lesů - výukový list pro žáky ZŠ
There is no translation available, please select a different language.

2komiksbeznadpisu.jpgV rámci projektu "Les je báseň, kterou píše země pro nebe" jsme připravili pro žáky pražských základních škol čtyři výukové listy o pražských lesích. Naším hlavním cílem bylo připravit pro školy elektronické výukové materiály, které interaktivní a atraktivní formou představí pražské příměstské lesy a způsoby ochrany životního prostředí na území hlavního města Prahy.

Jeden z těchto výukových listů je zaměřen ochranu pražských lesů. Žáci se v něm seznámí se způsoby ochrany životního prostředí. Součástí listu je i sada úkolů a seznam zajímavých odkazů.

Výukové listy jsou volně dostupné v elektronické podobě na našich www stránkách v sekci Publikace.

 
Rekultivace a management nepřírodních biotopů v České republice - výsledky výzkumu
There is no translation available, please select a different language.
vraticka.jpgProjekt „Rekultivace a management nepřírodních biotopů v České republice“ byl v letech 2007 – 2011 realizován Ústavem pro ekopolitiku, o. p. s. ve spolupráci s Geologickým ústavem AV ČR, v. v. i. a s Českou zemědělskou univerzitou v Praze. Biologické a ekologické výzkumy jednoznačně prokázaly, že nerekultivovaná území významně narušená těžbou nerostných surovin a ukládáním vedlejších produktů energetického průmyslu se vyznačují velmi vysokou biologickou rozmanitostí hub, planě rostoucích rostlin i volně žijících živočichů, která přímo souvisí s velkou geomorfologickou a biotopovou diverzitou. V těchto lokalitách se rovněž vyskytuje značný počet ohrožených druhů, uváděných v příslušných Červených seznamech i druhů zvláště chráněných podle vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Read more...
 
Zajímavá zjištění z monitoringu lokalit narušených těžbou na území PřP Radotínsko-Chuchelský háj
There is no translation available, please select a different language.

strakapoud.jpgTisková zpráva ÚEP, o.p.s.

Praha, 10. 9. 2012

V průběhu května a v červnu 2012 proběhly terénní biologické a ekologické průzkumy, ve vápencových lomech Špička a Hvížďalka. Celkem bylo zjištěno 6 druhů cévnatých rostlin, 3 druhy motýlů, 2 druhy blanokřídlých a 4 druhy ptáků chráněných podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a vyhlášky č. 395/1992 Sb.

Read more...
 
Terénní monitoring lokalit narušených těžbou na území PřP Radotínsko-Chuchelský háj zahájen
There is no translation available, please select a different language.

Tisková zpráva ÚEP, o.p.s. Praha, 2. 5. 2012

Podle harmonogramu projektu Výzkum lokalit narušených těžbou na území Přírodního parku Radotínsko-Chuchelský háj, byl zahájen terénní monitoring lokalit narušených těžbou v Přírodním parku Radotínsko-Chuchelský háj. Hlavním cílem projektu je realizace terénních biologických a ekologických průzkumů lokalit narušených těžbou nerostných surovin na území Přírodního parku Radotínsko-Chuchelský háj a návrh vhodných opatření k jejich přírodě blízké rekultivaci využívající přirozenou nebo usměrňovanou ekologickou sukcesi a případně i managementové zásahy k podpoře zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin a k ochraně jejich biotopů.

Read more...
 
 

Otevřená věda

Slovník

 
Kdo je online?