• Česky
  • English
Home
Actions of IEP
News
About IEP
Projects
Old projects
Our offer
IEP in press
Publications
Home
Místní Agenda 21 pro udržitelný rozvoj Kladna PDF Print E-mail
There is no translation available, please select a different language.

Kladno
Na začátku devadesátých let patřilo k nejvíce znečištěným oblastem České republiky. Říkalo se mu „černé“. Rozvinutý těžký průmysl a těžba černého uhlí nepříznivě ovlivňovaly nejen životní prostředí, celkový vzhled města a příměstskou krajinu, ale také sociální strukturu obyvatel. Kvalitu života občanů výrazně zhoršila i špatně provedená privatizace Poldi Kladno, největšího podniku středočeského regionu, která v letech 1996 - 1997 vyústila v krach, následovaný prudkou vlnou nezaměstnanosti. Ekonomickou recesi prohloubil postupný útlum těžby černého uhlí, která byla v červnu 2002 zcela zastavena.

Naše spolupráce s Kladnem začala v roce 1998 zakázkou na zpracování ekologické politiky města. Záhy jsme však zjistili, že ekologické problémy nelze řešit odděleně od otázek ekonomického a sociálního rozvoje. Důležité také bylo přesvědčit obyvatele Kladna o nutnosti spolupráce se samosprávou a státní správou i o aktivní účasti při plánování i při rozhodování o budoucnosti města. Rozhodli jsme se proto získat představitele města i občany pro myšlenku místní Agendy 21.

Přečtěte si, co se v Kladně dosud podařilo a co se daří:

Socioekologické průzkumy - názory občanů jsou základem procesu MA 21
Prvním krokem k zapojení veřejnosti byl průzkum veřejného mínění, který se tematicky vztahoval nejen k otázkám životního prostředí, ale i k sociální problematice a komunální politice. Cílem bylo zjistit, které problémy považují občané za nejvážnější, jak by si představovali jejich řešení a co jsou pro to sami ochotni udělat. V roce 2003 měl opakovaný socioekologický průzkum zjistit vývojové trendy a případné změny v žebříčcích hodnot a priorit kladenských občanů.

Diskuse s politiky a úředníky namísto doporučených dopisů
Chcete-li upozornit na jakýkoliv problém, který vás ve městě tíží, chcete-li vědět, co s ním může a bude město dělat, nebo máte-li řešení nějakého problému a chcete o něm diskutovat se zástupci města –primátorem a jeho náměstky, členy rady a zastupitelstva nebo vedoucími odborů – přijďte vždy v první středu v měsíci v 16 hodin na kladenský Magistrát. V tuto dobu se zde již čtvrtým rokem schází Pracovní skupina občanů pro MA 21, jejíž schůzky jsou otevřené komukoli, a společně s politiky se diskutují a hledají řešení pro aktuální problémy města. Můžete přijít i opakovaně – buďto svému politikovi připomenout, co slíbil udělat, nebo mu poděkovat.

Mezi často projednávaná témata patří například kvalita a údržba pozemních komunikací (chybějící přechody, nevhodně umístěné značky, problémy s parkováním), odstraňování odpadů, měření hluku apod. V posledních letech se řešily i velmi kontroverzní případy - provoz Energetického centra Kladno (ECKG), výstavba hypermarketu Baumax v lokalitě Panská zahrada nebo zamýšlená výstavba spalovny průmyslových odpadů v areálu bývalé huti Koněv, kvůli které zorganizoval magistrát spolu se členy pracovní skupiny dokonce podpisovou akci.

Kladno získalo další peníze na užitečné projekty, které zlepšují život
Na peníze prý slyší každý… Místní Agenda 21 rozšiřuje kromě jiného i reálné možnosti, jak získat na veřejně prospěšné aktivity finanční prostředky. Kladno se zapojilo do velkého projektu zaměřeného na podporu již realizovaných místních Agend 21, a získalo tím kromě jiného z British Know-How Fund peníze na realizaci celkem 11 mikroprojektů – veřejně prospěšných akcí, které navrhovali samotní občané Kladna. Všechny vítězné projekty, které prošly výběrovým řízením, mají ukázat, jak lze prakticky uplatňovat udržitelný rozvoj v konkrétních podmínkách. Jsou zaměřeny na zlepšení životního prostředí, kulturu, sociální problémy. Britské peníze také umožnily vytvořit na Magistrátu pozici koordinátora místní Agendy 21.

Zajímá Vás, jaké projekty vyhrály, zda už se je podařilo realizovat a komu co přinesly? Podívejte se na stránky kladenského magistrátu! www.mestokladno.cz

O krok před ostatními na cestě do EU
„Město v souladu s požadavky Evropské unie“ je název hlavní ceny soutěže Evropské komise, kterou město získalo za svůj přístup k ochraně životního prostředí a za zlepšení, jichž v této oblasti dosáhlo. Kladno v soutěži zvítězilo hned dvakrát – v letech 2000 a 2001.

Město schválilo a začalo realizovat Strategii ochrany životního prostředí – environmentální politiku. Stalo se jedním z mála měst v ČR, která mají komplexní strategii ochrany životního prostředí na svém administrativním území. Její cíle respektují principy udržitelného rozvoje a jsou v souladu s prioritami a cíli Státní politiky životního prostředí ČR. Tato strategie je výsledkem dohody a spolupráce různých subjektů v rámci procesu místní Agendy 21. V průběhu zpracování byla opakovaně předkládána k připomínkování všem důležitým skupinám občanů.

Hlavním cílem do budoucna je zpracování Strategie udržitelného rozvoje města Kladna. Ta by se stala v ČR první svého druhu.

 

 

 

 

 

 
 

Otevřená věda

Slovník