• Česky
  • English
Home
Actions of IEP
News
About IEP
Projects
Old projects
Our offer
IEP in press
Publications
ÚEP a úspěšná řešení pro ústřední orgány státní správy PDF Print E-mail
There is no translation available, please select a different language.

Ústav pro ekopolitiku, o. p. s. dlouhodobě spolupracuje s ústředními orgány státní správy. Na této úrovni se snaží prostřednictvím odborných studií, posuzování vlivů na životní prostředí, atd. prosazovat environmentální aspekty a principy udržitelného rozvoje do jednotlivých sektorových strategií.

  • Aktualizace Statní politiky životního prostředí ČR (SPŽP 2001) pro MŽP ČR, 2000;

  • Strategie pro implementaci Aarhuské úmluvy v České republice - spolupráce na projektu koordinovaném firmou Carl Bro, který připravil podklady pro ratifikaci Úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí, pro MŽP ČR, 2000;

  • Analýza posuzování trvale udržitelného rozvoje při pořizování územně plánovací dokumentace, pro MMR ČR, 2000;

  • Strategické posouzení vlivů Národního rozvojového plánu České republiky na životní prostředí (SEA) – účast v týmu řešitelů, pro MMR ČR, 1999;

  • Metodika stanovení ekologické stopy pro Českou republiku, pro MŽP ČR, 1999;

  • Strategické posouzení vlivů Návrhu rozvoje dopravních sítí v ČR do roku 2010 na životní prostředí (SEA) – účast v týmu řešitelů realizujících první proces tohoto typu v ČR, pro MDS ČR, 1998;

  • Analýza rozsudků a výroků Evropského soudního dvora v oblasti životního prostředí, pro MŽP ČR, 1997.

 
 

Otevřená věda

Slovník