• Česky
  • English
Home
Actions of IEP
News
About IEP
Projects
Old projects
Our offer
IEP in press
Publications
Home arrow IEP in press arrow Agenda 21 pomáhá řešit problémy v Kladně
Agenda 21 pomáhá řešit problémy v Kladně PDF Print E-mail
There is no translation available, please select a different language.

Město Kladno se jako jedno z prvních v České republice připojilo k projektu MA 21. V roce 1998 navázalo spolupráci s Ústavem pro ekopolitiku, o. p. s. (později se ústav stal odborným garantem a konzultantem projektu MA 21 v Kladně), se záměrem společně zpracovat politiku životního prostředí pro město. Ten se vzápětí rozšířil na projekt implementace místní Agendy 21, s názvem Lokální Agenda 21 pro udržitelný rozvoj Kladna.

Cíle

Jeho cílem bylo nejen zlepšovat kvalitu životního prostředí, ale řešit i problémy v jiných oblastech života dané hlavně předchozím vývojem - důlní činností a hutnictvím, které se projevovaly na celkovém vzhledu města a kvalitě života jeho obyvatel (rozvinutý těžký průmysl, nezaměstnanost, sociální struktura obyvatel atd.). Dalšími důvody nastartování MA 21 bylo zvýšit zájem o veřejné dění, zapojit občany do rozhodování o rozvoji města, výrazně zlepšit komunikaci mezi představiteli města a jeho občany a uplatnit v dlouhodobém horizontu model strategického plánování - to vše na principech udržitelného rozvoje. Hlavními garanty ze strany města se stali tehdejší náměstek primátora zodpovědný za rozvoj a životní prostředí a současný primátor Dan Jiránek, dále vedoucí odboru životního prostředí Radovan Víta a později také koordinátoři procesu MA 21 Tomáš Fujan (dnes vedoucí odboru dopravy a služeb MMK) a do března loňského roku ještě také Josef Říha.

Akce

První akcí k podpoře participace veřejnosti byl na podzim 1998 socioekologický průzkum, do kterého se zapojilo 838 respondentů. Průzkum zjišťoval, jaké problémy považují lidé ve městě za nejvážnější, jak si představují jejich řešení a co pro to jsou sami ochotni udělat. "Z výsledků vyplynula vysoká nespokojenost s kriminalitou a bezpečností ve městě, bytovou situací, zaměstnaností; v otázkách týkajících se životního prostředí pak zejména nespokojenost s vysokou hladinou hluku, stavem příměstských lesů a systémem informovanosti o škodlivinách, které produkují místní podniky," vzpomíná primátor Dan Jiránek .

Dialog

V roce 1999 byla z řad občanů ustavena dobrovolná Pracovní skupina pro místní Agendu 21, která se stala platformou pro dlouhodobý dialog mezi občany a městem, a jež dodnes funguje. Její členové dostávají důležité informace z magistrátu a zároveň zprostředkovávají náměty a připomínky ostatních občanů. Pravidelné schůzky se konají vždy první středu v měsíci od 16 do 18 hodin v budově magistrátu a jsou otevřené všem. V rámci nich mají obyvatelé Kladna možnost přímo diskutovat dlouhodobé i nově se objevující problémy se zástupci vedení radnice. K pravidelně se opakujícím tématům patří kvalita a údržba pozemních komunikací, odvoz odpadů, parkování, provoz ECKG Kladno, občas se řeší i kontroverznější případy.

Projekty

Další prosazování MA 21 v Kladně podpořilo v roce 2001 zapojení města do projektu Širší podpora procesů místních Agend 21 v ČR s využitím zkušeností z Velké Británie na podporu rozvoje již uskutečněných MA 21 v ČR na třech vybraných úrovních - město (bylo vybráno Kladno), okres a mikroregion. Bylo také realizováno několik mikroprojektů, které navrhovali a připravili samotní občané Kladna - mimo jiné : Linka okamžité pomoci, naučná stezka Čabárna, ozelenění vodního parku Čabárna, cyklotrasa Čabárna, Kámen - program mimoškolní výchovy dětí a mládeže k vytvoření spolupráce mezi nimi a magistrátem), ekologický systém hospodaření s odpady ve školním zařízení.

Schůzka

Z důvodu jarních prázdnin na Kladensku se další schůzka PS LA 21 bude konat ve středu 14. března v 16 hodin v zasedací místnosti (přízemí) Magistrátu města Kladna.

 


Zdroj: Kladenský deník
Datum: 27.2.2007
Str.: 10
Rubrika: kladensko
Ročník: 10
Číslo: 49

 
 

Otevřená věda

Slovník