• Česky
  • English
Home
Actions of IEP
News
About IEP
Projects
Old projects
Our offer
IEP in press
Publications
Home
Turismus v pražských příměstských lesích PDF Print E-mail
There is no translation available, please select a different language.

Realizace projektu: Ústav pro ekopolitiku,o.p.s.
Vedoucí projektu: This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
Finanční podpora: Magistrát hlavního města Prahy
Termín realizace projektu: duben 2009 - prosinec 2010

 

logo__turismus Projekt byl finančně podpořen Magistrátem hlavního města Prahy

Výzkum, který provádí ÚEP

Ústav pro ekopolitiku obdržel od Magistrátu hlavního města Prahy finanční příspěvek na realizaci projektu, jehož cílem je zjistit turistické zatížení dvou pražských příměstských lesů - Ďáblického háje a Kamýku a zmapovat s tím spojené negativní vlivy na životní prostředí těchto území. V rámci projektu Ústav pro ekopolitiku, jako nositel projektu, a Ústav pro životní prostředí PřF UK, odborná instituce zabývající se dlouhodobě problematikou vlivů cestovního ruchu na životní prostředí, bude monitorovat aspekty turistického ruchu v pražských lesích prostřednictvím pravidelně se opakujících zjišťování počtu návštěvníků lesů a pomocí dotazníkových průzkumů prováděných mezi návštěvníky lesů. Při monitoringu zjišťujeme také názory návštěvníků, upozorňujeme je na specifika ochrany životního prostředí příměstských lesů, čímž nepřímo zvyšujeme jejich environmentální uvědomění. V roce 2003 a 2004 byl ÚEP realizován podobný projekt, který se zaměřoval na lokality: Kunratický - Michelský les, Obora Hvězda a Modřanská rokle (zde). V letech 2007 a 2008 následovalo sledování návštěvnosti v Ďáblickém háji a Kamýku (zde) a o rok později v Lesoparku Hostivař (zde).

Co je to příměstský les a proč je důležitý?

Příměstské lesy (PL) jsou velmi významnou součástí krajiny v bezprostředním okolí lidských sídel. Tyto lesy jsou v urbanizovaném prostředí důležité z hlediska krajinářského a ekologického (poskytují refugium mnoha živočišným a rostlinným druhům a přispívají tak k zachování biologické rozmanitosti; jsou významným ekostabilizačním prvkem v krajině – součást ÚSES; zvyšují retenční schopnosti příměstské krajiny – stabilizace lokálního klimatu). Mnohá z nich mají statut zvláště chráněného území či jsou významná z hlediska obecné ochrany přírody a patří mezi přírodní parky. Příměstské lesy jsou také důležité z hlediska rekreačního. Mnoho obyvatel, navštěvuje za účelem rekreace či sportovního vyžití tato území. PL jsou pro obyvatele Prahy jednou z mála možností krátkodobé rekreace a pobytu v přírodě; mají funkci relaxační s možností sportování v relativně zdravém a nepoškozeném životním prostředí; či tvoří nedílnou část způsobu trávení volného času pro rozdílné sociální skupiny (rodiny s dětmi, důchodci ad.) obyvatel Prahy. Z hlediska funkčnosti městské zeleně nezáleží pouze na celkové ploše, ale neméně i na jejím rozložení, na dostupnosti pro co největší část obyvatel. Mnoho zdrojů uvádí optimální mezní hranici dostupnosti veřejných zelených ploch 300 metrů nebo časový ekvivalent 5 minut.

Co příměstské lesy ohrožuje?

Mezi nejvážnější ohrožení těchto území patří většinou pohazování a likvidace odpadků, rušení volně žijící zvěře nadměrným hlukem a eroze způsobená chůzí či jízdou na kole mimo vyznačené cesty. V poslední době se k nim přidává i sílící tlak investorů na výstavbu obytných komplexů v blízkosti lesů či jiné využití území, díky kterému by mohly některé přírodní plochy ztratit svůj rekreační potenciál nebo by mohly dokonce z map měst zcela zmizet.

 
 

Otevřená věda

Slovník