• Česky
  • English
Home
Actions of IEP
News
About IEP
Projects
Old projects
Our offer
IEP in press
Publications
Home
Zákon o životním prostředí PDF Print E-mail
There is no translation available, please select a different language.

Realizace projektu: Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.
Vedoucí projektu: Doc. JUDr. Eva Kružíková, CSc.
Odborný pracovník: JUDr. Eva Adamová, CSc.
Partneři: One Europe Foundation (Nizozemí), MŽP ČR

V listopadu 2003 byl po čtyřech letech ukončen projekt, jehož výsledkem je návrh věcného záměru zákona o životním prostředí. Projekt byl finančně podpořen Sociálním programem přechodného období pro střední a východní Evropu (Matra) Ministerstva zahraničních věcí Nizozemí a Ministerstvem životního prostředí ČR. Návrh věcného záměru zpracovávali právníci z Ústavu pro ekopolitiku, o.p.s., z Právnické fakulty UK, z Právnické fakulty MU a další odborníci zabývající se právem životního prostředí. Nizozemským partnerem ÚEP byla nadace One Europe Foundation. Na projektu se podíleli rovněž tři zahraniční odborníci, profesoři práva životního prostředí z Nizozemí a SRN (prof. J. Jans, prof. T. Drupsteijn, a prof. E. Rehbinder).

Zpracovatelé návrhu vycházeli především z tendencí v řadě dalších států, které již podobné kodexy přijaly nebo je připravují (např. Nizozemí, SRN, Polsko, Švédsko atd.). Tato tendence je dokladem koncepční stabilizace práva životního prostředí jako právního oboru. Vnáší do této právní úpravy systém a důsledné koncepční zakotvení založené na jednotných základech. Je odrazem i jistých kodifikačních tendencí v právu životního prostředí EU.

Po úspěšném oponentním řízení, které proběhlo na Ministerstvu životního prostředí v prosinci 2003, návrh věcného záměru převzalo ministerstvo, které na něm dále pracuje. Po vnitřním a meziresortním připomínkovém řízení má být návrh podle Plánu legislativních prací vlády předložen vládě v srpnu 2004.

Zákon o životním prostředí nahradí dnes platný zákon č. 17/1992 Sb. Podle původního záměru by zákon měl pokrýt celou oblast práva životního prostředí. Jeho obecná část bude obsahovat horizontální (průřezovou) úpravu (např. základní zásady práva životního prostředí, základní definice pojmů, právo na informace o životním prostředí, EMAS, plánování ochrany životního prostředí, standardy, veřejnoprávní smlouvy, prosazování práva životního prostředí, veřejnou správu v ochraně životního prostředí a další). Zvláštní část ve své konečné podobě zahrne celou složkovou úpravu ochrany životního prostředí a nahradí tak dnes platné jednotlivé zákony. Podrobnosti budou upravovat prováděcí předpisy, zejména nařízení vlády.

Právo životního prostředí Evropských společenství - praktický průvodce

Vstup České republiky do EU přináší mnohé změny v právu životního prostředí, které znamenají neustálé přizpůsobování vnitrostátních právních předpisů požadavkům ES. Účelem projektu bylo pomoci české veřejnosti a zejména těm, kterých se změny budou nejvíce týkat, orientovat se v základních předpisech Evropského společenství platných v oblasti ochrany životního prostředí, seznámit se s postupem jejich přijímání v Evropské unii a převádění do českého práva a ukázat na některá úskalí při jeho uplatňování v praxi. Hlavním výstupem, na němž se podíleli právníci Ústavu pro ekopolitiku,o.p.s. byla publikace Právo životního prostřed Evropských společenství. Průvodce obsahuje kromě popisu zásad úpravy obsažené ve vybraných předpisů ES a informace o jejich implementaci v českém právu, rovněž seznam a rozbor rozsudků týkajících se příslušných okruhů ochrany životního prostředí vydaných Evropským soudním dvorem.

Projekt byl finančně podpořen Evropskou unií v rámci Programu Phare Access 1999. Uskutečnil se ve spolupráci s odborníky z T.M.C. Asser Institute, Hague z Nizozemí a z Institute for European Environmental Policy, Londýn, Anglie.

Posilování soudního systému a úloha soudů při implementaci a prosazování práva EU

V rámci projektu uspořádal Ústav pro ekopolitiku,o.p.s ve spolupráci s Institutem pro právní vzdělávání a informace, Praha čtyři specializované semináře zaměřené na přejímání práva ES a jejich dopady v oblasti soudnictví a veřejné správy. Semináře proběhly za účasti soudců, státních zástupců, advokátů a dalších právních odborníků jak z České republiky tak z některých kandidátských států (zejm. Maďarsko, Slovensko).

V rámci seminářů, si jejich účastníci, jak z kandidátský tak členských států EU a zástupců EU, vyměňovali informace a zkušenosti týkající se:

  • tvorby a implementace politik EU na úrovni státu,
  • právní úpravy fungování trhu EU a
  • integrace politiky ochrany životního prostředí do ostatních politik EU.

Jako součást výstupu projektu se připravuje sborník příspěvků, přednesených na těchto čtyřech seminářích, který bude vydán na podzim 2004.

Projekt se uskutečnil v listopadu 2003 - květnu 2004 a byl finančně podpořen programem PHARE 2002 Komise EU určeného pro malé projekty.

Studie o trestně právní odpovědnosti v oblasti ochrany životního prostředí ve vybraných kandidátských státech

Ústav pro ekopolitiku o.p.s. se podílel na vypracování mezinárodní studie o prosazování práva v ochraně životního prostředí v České republice, Litvě, Maďarsku, Polsku a Slovensku. Studie vznikla na základě zadání Evropské komise a zabývala se řešením otázky trestných činů v ochraně životního prostředí v rámci EU. Výsledky projektu jsou uveřejněny na webové stránce Evropské komise: http://europa.eu.int/comm/environment/crime/index.htm#studies

Projekt, který koordinovala organizace MILIEU, Environmental Law Consultancy se sídlem v Bruselu, se uskutečnil se v únoru - září 2003 a byl financován Evropskou Komisí, GŘ životní prostředí.

Studie o jiných než trestně právních opatřeních při porušení práva životního prostředí Evropského společenství ve vybraných kandidátských zemích

Studie, na níž se podílí Ústav pro ekopolitiku,o.p.s., navazuje na předchozí studii o trestně právní odpovědnosti v ochraně životního prostředí. Výstup se bude zabývat správně právními důsledky porušení vybraných předpisů platných v ochraně životního prostředí v České republice, Litvě, Maďarsku, Polsku a Slovensku.

Koordinátorem projektu je opět organizace MILIEU, Environmental Law Consultancy se sídlem v Bruselu. Práce na projektu byly zahájeny v únoru 2003 a skončí v září 2003.

Projekt, který se uskutečňuje pro Evropskou komisi, je financován Evropskou komisí, GŘ životní prostředí.

Zpráva o implementaci vybraných právních předpisů ES v oblasti ochrany životního prostředí v některých kandidátských státech

Dvouměsíční projekt (listopad-prosinec 2003) byl zpracován pro potřeby Evropského parlamentu. Jeho výstupem byla "Zpráva o stavu implementace vybraných právních předpisů ES v ochraně životního prostředí do českého práva". Prací na projektu se účastnili právníci Ústavu pro ekopolitiku,o.p.s.

Koordinátorem projektu byl Institute for European Environmental Policy, Londýn, Anglie. Práce na projektu byly financovány Evropským parlamentem.

Programové dokumenty v ochraně životního prostředí

Dvouměsíční projekt (leden-únor 2004) byl zpracován pro potřeby Evropské agentury životního prostřed (European Environmental Bureau). Zaměřil se na analýzu programových dokumentů v ochraně životního prostředí v kandidátských státech a týkal se těchto aspektů:

  • integrace politik v kandidátských státech,
  • plánování v ochraně životního prostředí,
  • implementace acquis communautaire a její dopady na stav životního prostředí a
  • zavádění nových technologií v souvislosti s procesem rozšiřování.

Koordinátorem projektu byl Institute for European Environmental Policy, Londýn, Anglie. Práce na projektu byly financovány Evropskou agenturu životního prostředí.

 

 
 

Otevřená věda

Slovník