• Česky
  • English
Home
Actions of IEP
News
About IEP
Projects
Old projects
Our offer
IEP in press
Publications
Home
Nonnatural biotops

Hlavní cíl projektu

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím tzv. stezek do mobilu (využívají ke zprostředkování informací tzv. QR kódy) a mapových aplikací zvýšit povědomí laické i odborné veřejnosti o významu nepřírodních biotopů pro ochranu druhové rozmanitosti a pro ekologickou stabilitu krajiny. Do nepřírodních biotopů zahrnujeme takové biotopy, které jsou velmi silně ovlivněny činností člověka. V případě našeho projektu se jedná o těžebny surovin, výsypky a odkaliště.

Většina lidí pocitově vnímá nepřírodní biotopy, jako krajinu, ve které toho moc nežije. Nicméně vědecké výzkumy z posledního desetiletí ukazují, že právě v těchto oblastech jsou z hlediska ochrany biologické rozmanitosti druhů velmi významným útočištěm. V dříve realizovaných výzkumech bylo v nepřírodních biotopech pozorováno celkem 160 druhů motýlů, 148 druhů brouků z čeledi střevlíkovitých, 18 druhů obojživelníků 8 druhů plazů či 213 druhů ptáků. Relativně vysoký počet nalezených druhů je uveden v příslušných Červených seznamech ohrožených druhů České republiky nebo patří mezi zvláště chráněné organismy. Nepřírodní biotopy mají v mnoha případech rovněž vysokou kulturně estetickou hodnotu jako krajinné dominanty i jako připomínky hornické minulosti měst a obcí. Význam nepřírodních biotopů spočívá rovněž v tom, že na nich často panují specifické podmínky, vyhovující úzce specializovaným druhům. Proto se na těchto lokalitách dají často nalézt unikátní společenstva.

V rámci projektu provádíme monitoring biodiverzity na 31 lokalitách v 8 krajích České republiky. V lokalitách vzniknou tzv. stezky do mobilu. Stezky představí návštěvníkům jednotlivé lokality. Turisté i místní obyvatelé se seznámí s informacemi o historii těžby nerostných surovin, o nově vzniklých biotopech a o nejvýznamnějších ohrožených a zvláště chráněných druzích makroskopických hub, planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů.

V 6 vybraných nepřírodních biotopech ve Zlínském kraji – Těžebna hlíny a štěrkopísku Boršice, Těžebna cihlářské hlíny Havřice, Kamenolom Žlutava, Kamenolom Chvalčov, Těžebna písku Spytihněv a Těžebna písku Polešovice – byly podle předem stanovených metodik provedeny biologické a ekologické průzkumy makroskopických hub, cévnatých rostlin, pavoukovců z řádu pancířníků, blanokřídlých mravencovitých, blanokřídlých žahadlových, střevlíkovitých brouků, motýlů a měkkýšů, obojživelníků, plazů, ptáků a savců. Ke všem skupinám organismů byly zpracovány podrobné zprávy zahrnující i zhodnocení stavu biotopů, společenstev a ekosystémů v těžebnách nerostných surovin. Přítomnost ohrožených druhů hub, rostlin a živočichů evidovaných v příslušných Červených seznamech ČR a druhů zvláště chráněných podle zákona č. 114/1992 Sb. a vyhlášky č. 395/1992 Sb. byla zaznamenána do nálezových tabulek AOPK ČR. Byly rovněž zpracovány ekologické a krajinářské průzkumy a geologická charakteristika těchto vybraných nepřírodních biotopů ve Zlínském kraji. Více o této části se dozvíte v přiloženém dokumentu. 

V dalších 25 nepřírodních biotopech nacházejících se v Jihočeském, Jihomoravském, Karlovarském, Olomouckém, Plzeňském, Středočeském a Ústeckém kraji byly dokončeny doplňkové biologické a ekologické průzkumy spojené s pořizováním fotografické dokumentace. Tento doplňkový monitoring potvrdil přítomnost velkého počtu ohrožených druhů organismů z Červených seznamů ČR i druhů zvláště chráněných vyhláškou č. 114/1992 Sb., které v narušeném prostředí těžeben nerostných surovin nacházejí optimální podmínky k životu i k rozmnožování.

Postupně byly v 31 nepřírodních biotopech instalovány naučné stezky s QR kódy do mobilu.

V průběhu roku 2016 byl ve spolupráci s produkční firmou Orbis Pictures film, s.r.o. a s veřejnoprávní Českou televizí natočen a vyroben populárně naučný dokumentární film o nepřírodních biotopech v ČR (délka filmu 50 minut) a tři videospoty (délka jednoho videospotu 3 minuty) o třech nepřírodních biotopech s naučnými stezkami s QR kódy do mobilu. Natočeny byly nepřírodní biotopy v 7 krajích ČR. Dokumentární film bude odvysílán v programu České televize ve třetím čtvrtletí roku 2017.  

Publicita

V průběhu projektu bude natočen dokumentární film o nepřírodních biotopech. Film bude představen na Ekofestivalu. Současně s filmem vznikla i putovní výstava, která je postupně umísťovaná ve městech České republiky. 

Problematika nepřírodních biotopů i projekt a jeho cíle byly s využitím roll-up panelů prezentovány na mezinárodním veletrhu REGIONTOUR Brno, který se uskutečnil ve dnech 14. – 17. ledna 2016.

Základní informace o projektu

Název: Zvyšování povědomí veřejnosti o biodiverzitě v nepřírodních biotopech České republiky 

Realizace: leden 2015 až duben 2016, Realizace projektu byla prodloužena. Projekt byl ukončen ke 30. 4. 2017.

Příjemce projektu: Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. www.ekopolitika.cz 

Kontaktní osoba: Mgr. Tomáš Gremlica Email: tomas.gremlica@ekopolitika.cz

Partneři projektu: Taggmanager, o.s. - www.taggmanager.cz, www.dohaje.cz; VIS Bílé Karpaty, o.p.s. - http://www.bilekarpaty.cz 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. 

 eea grantsTGMÚEPVIS

Filter     Order     Display # 
Item Title
Increasing the awareness of the public concerning biodiversity in artificial biotopes in Czechia
Semináře a konference
Zkoumané lokality v roce 2008
 
<< Start < Prev 1 Next > End >>
Results 1 - 3 of 3
 

Otevřená věda

Slovník