• Česky
  • English
Home
Akce ÚEP
Aktuality
O ÚEP
Projekty
Archiv projektů
Nabídka služeb
ÚEP v médiích
Publikace
PDF Tisk E-mail
Image Image

 

odkazy_maly

 A

   
  Image  Agora. Radnice naslouchá občanům   Měchenice: Agora, 2002.
Publikace seznámí čtenáře s 10 způsoby, jak se může obec zeptat obyvatel, popisuje metodiku spolupráce radnice a občanů při řešení místních problémů. Součástí publikace je i představení konkrétního projektu.  
     
   Image

Agora. Umíme zajistit, aby se všichni shodli (brožura o Agoře CE). Praha: Agora, 2004.
Publikace o činnosti občanského sdružení Agora se věnuje především zlepšování komunikace mezi místní samosprávou a občany. V publikaci jsou uvedeny úspěšné projekty a příklady dobré praxe.

     

 B

   
   Image

Berman, Eric, Bursíková, Ivana a kolektiv. Sedm kroků k zapojení veřejnosti, průvodce participačním procesem. Měchenice: Agora, 2002.
Publikace se věnuje problematice posilování vazeb mezi radnicí a občany, předkládá možné zapojení veřejnosti do plánování a rozhodování ve městě či obci.

     

 C

   
   Image

CENIA – Česká informační agentura životního prostředí. Místní Agenda 21.
Www stránky podávají informace o systému MA 21 ve městech, obcích a regionech, strategiích a metodice MA 21, o základních pojmech atd.

     

 H

   
   Image Hřebík, Štěpán; Třebický, Viktor; Gremlica, Tomáš. Manuál plánování a 
vyhodnocování udržitelného rozvoje na regionální úrovni
Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Enviconsult, s. r. o., 2005.
Publikace je navazujícím výstupem projektu Ústavu pro ekopolitiku, o. p. s. "Podpora při přípravě strategií udržitelného rozvoje ve vybraných krajích ČR", v jehož rámci byly poprvé v České republice zpracovány Strategie udržitelného rozvoje pro Ústecký a Liberecký kraj. Manuál ostatním krajům usnadní realizaci obdobných strategických plánovacích procesů.
     
   Image

Hřebík, Štěpán; Novák, Josef; Třebický Viktor. Kam směřuje rozvoj malých měst a 
obcí Středočeského kraje? Zrcadlo místní udržitelnosti.
Karlštejn: Společnost 
pro rozvoj Českého krasu, o.s., 2006.
Publikace se snaží nalézt odpověď na otázku, kam směřuje rozvoj malých měst, a to pomocí souboru indikátorů udržitelného rozvoje. Jako indikátor je označován měřitelný ukazatel, který má vztah k některému aspektu rozvoje obce - ať už ekonomickému, sociálnímu nebo environmentálnímu. Indikátor je založen na sledovaných statistických údajů, které agreguje a vztahuje ke společnému jmenovateli (například počtu obyvatel).  V publikaci jsou  uvedeny sady indikátorů obcí: Hrusice, Jinočany, Kostelec nad Černými lesy, Mnichovice atd.

K

   
   Image

Kolektiv autorů. Bílá místa. Praha: FSV UK CESES, 2002.
Publikace mapuje"bílá místa" společenského vývoje ČR formou expertních studií zadávaných podle poměrně tvrdých pravidel externím spolupracovníkům CESES. Každá studie byla napsána podle stejné osnovy a byla oponována v rámci interních seminářů CESES. Publikace se mimo jiné věnuje: médiím, obnově venkova, trhu práce, zahraniční politice, globalizaci atd.

     
  Image

Kolektiv autorů. Zrcadlo místní udržitelnosti. Evropské indikátory udržitelného rozvoje v praxi měst České republiky.Praha: Ústav pro ekopolitiku o.p.s., 2005.
Publikace mimo jiné shrnuje výsledky sledování sady Společných evropských indikátorů (ECI) v českých a moravských městech, představuje metodické postupy pro sledování jednotlivých indikátorů a přináší příklady praktického využití výsledků indikátorů nejen pro efektivní řízení města. Publikace je prvním dílem z plánované edice "Zrcadlo místní udržitelnosti", kterou realizuje TIMUR Publikaci vydaly tři nestátní neziskové organizace: Ústav pro ekopolitiku, o.p.s., Agentura Koniklec a Regionální environmentální centrum ČR.

     
   Image

Komunitní plánování, o.p.s.  Komunitní plánování - texty ke stažení.
Na stránkách  si můľete stáhnout následující texty: "Komunitní plánování jako součást reformy"; "První kroky komunitního plánování"; "Sociálně psychologické aspekty komunitního plánování"; "Úskalí komunitního plánování"; "Metodika k propojování standardů kvality a komunitního plánování sociálních služeb"; "Komunitní plánování – průvodce"; "Procesy komunitního plánování"...

M

   
    Marek, Ondřej a kolektiv. Občané a veřejná prostranství. Příklady zapojení veřejnosti do plánování veřejných prostranství.Praha: Centrum pro komunitní práci, 2006.
     
   Image

Materová, Jitka. Komunitní plánování sociálních služeb-metodika. Praha: Agora, 2004.
Publikace se zabývá metodikou komunitního plánování, popisuje jednotlivé fáze plánování a uvádí konkrétní projekty komunitního plánování. 

   logo_mzp

Ministerstvo životního prostředí ČR. Dodatek - Požadavky Aarhuské úmluvy na strategické plánování.
Aarhurská úmluva je založena na přístupu veřejnosti k informacím, přístupu veřejnosti k rozhodování a přístup veřejnosti ke spravedlnosti. Na www stránkách MľP ČR jsou tyto přístupy rozepsány.

 

 O

   
   Image

Občanská společnost. Strategické plánování - hierarchie a příklady strategických plánů.
Www stránky věnované rozvoji občanské společnosti – část zaměřená na strategické plánování na úrovni mezinárodní, národní, krajské a obecní, seznam souvisejících zákonů, nástin metodiky a přiklady z praxe.

     
   Image

Ochrana, František.Modernizace veřejné správy a vybraných veřejných služeb. Praha: UK FSV CESES, 2004.
Studie obsahuje metodologický „návod“ na modernizaci veřejné správy a služeb. Publikace nejen seznamuje čtenáře s inovačními prody modernizace veřejné správy a odpovídá na základní otázky, ale i nastoluje další otázky a náměty k přemýšlení.

P 

   
   Image

Potůček, Martin a kolektiv. Jak jsme na tom. A co dál? Strategický audit České republiky.  Praha: SLON, 2005.
Kniha analyzuje uplynulý vývoj i současnou situaci České republiky. Činí tak srozumitelnou, atraktivní a názornou formou s užitím schémat, tabulek a grafů v mezinárodním srovnání. Vytváří základ pro úvahy o budoucnosti české společnosti a ekonomiky v následujících 15 letech a navrhuje možné strategické volby.

     
   Image

Potůček, Martin a kolektiv. Rozvojové cíle tisíciletí: Česká republika. Bratislava: UNDP, 2004.
Na Millennium Summit v září 2000 potvrdily členské státy OSN své odhodlání přispívat k vývoji světa, ve kterém by se hlavními prioritami staly udržitelný rozvoj a odstraňování chudoby ve všech jejích podobách. Rámcem pro měření pokroku v těchto oblastech se stalo přijetí osmi cílů (Millennium Development Goals - MDGs ), které odrážejí úsilí světové komunity dosáhnout v průběhu následujících patnácti let podstatných a měřitelných zlepšení života lidí. Cíle jsou rozpracovány do 18 úkolů a 48 indikátorů.

     
   Image

Potůček, Martin, Mašková, Miroslava a kolektiv. Český stát veřejných sociálních služeb: měnící se prostředí, měnící se instituce. Praha: UK FSV CESES, 2004.
Studie v dvojjazyčné podobě (anglicky a česky) analyzuje výstupy v systému sociálních výdajů a rizikové skupiny na trhu práce.

 R

 
   Image

Regionální rozvojová agentura Střední Čechy. Strategický plán sociálně ekonomického rozvoje města, obce a mikroregionu.
RRA se na svých www stránkách mimo jiné věnuje i metodologii strategického plánování, uvádí základní východiska plánování, základní kroky a nástroje plánování, související činnosti a popisy a výstupy strategického plánování.

 S

 
   Image

Strategie udržitelného rozvoje České republiky.
Strategický dokument byl schválen Vládou ČR 8. 12. 2004. Strategie byla vypracována pod koordinací Rady vlády pro udržitelný rozvoj, vzešla z rozsáhlé společenské diskuse a představuje dlouhodobý rámec pro politická rozhodování v kontextu mezinárodních závazků, které ČR přijala, avšak zároveň respektuje specifické podmínky ČR. Strategie je východiskem pro zpracování dalších materiálů koncepčního charakteru (sektorových politik či akčních programů) a pro strategické rozhodování v rámci státní správy a územní veřejné správy a pro jejich spolupráci se zájmovými skupinami.

     
   

Strategie udržitelného rozvoje Libereckého kraje.
Strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje.

Liberecký a Ústecký kraj přistoupily jako první v České republice ke zpracování Strategií 
udržitelného rozvoje. Strategie nabízí vhodné scénáře budoucího rozvoje těchto krajů, založeného na skloubení cílů ekonomických, sociálních a ochrany životního prostředí. Východisky pro zpracování byl respekt k tradičním regionálním hodnotám a specifikům. Strategie obsahují hlavní cíle a priority pro období 2005 - 2020 a vize do roku 2030.

     
    Strategie udržitelného rozvoje města Třebíč.
Dokument obsahuje vizi rozvoje Třebíče v rámci principů udržitelného rozvoje, navrhuje reálné cíle a reálné projekty.
     
  Image 

Šafářová, Barbora. Města a obce 21. století - ohlédnutí. Planeta, 2003, roč. X, č.1. s. 2-23. ISSN 1213-3396.
Publikace je sadou případových studií deseti českých města a obcí, která uskutečňují místní Agendu 21 – programy pro udržitelný rozvoj na místní úrovni. Vznikla na základě výpovědí pracovníků místních správ, NNO a aktivních občanů, kteří buďto jako profesionálové nebo dobrovolníci usilují o udržitelný rozvoj míst, kde žijí či pracují. Druhou část publikace tvoří zpráva o pilotním projektu „Sledování indikátorů udržitelného rozvoje na místní úrovni“, zabývající se nástroji měření udržitelnosti rozvoje obcí, měst a regionů. Část zpracovali členové týmu pro řešení projektu S. Šulcová, M. Lupač, M. Pondělíček a V. Třebický.

 T

   
   Image

TIMUR. Indikátory místního udržitelného rozvoje.
Hlavní náplní TIMURu i jejich www stránek je sledování a publikování ukazatelů/indikátorů místního udržitelného rozvoje, kvality života a kvality prostředí na místní úrovni. Na www stránkách naleznete seznam partnerských měst TIMURu, metodiku sledování a vyhodnocování indikátorů a informace o seminářích.

 V

   
   Image Veselý, Arnošt. Metody a metodologie vymezení problému: Strukturace, definice, modelování a formulace problému v policy analysis.   Praha: UK FSV CESES, 2005.
Studie se věnuje struktuře, definici, modelování a formulaci problémů ve veřejné politice.

esf+eu

logo_mzp
logouep

Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

 
 

Slovník