• Česky
 • English
Home
Actions of IEP
News
About IEP
Projects
Old projects
Our offer
IEP in press
Publications
PDF Print E-mail
There is no translation available, please select a different language.
Image Image

Financování projektů zaměřených na udržitelný rozvoj obcí v Ústeckém kraji: fondy EU – naše příležitost

15. 2. 2007, Dům dětí a mládeže v Ústí nad Labem


Hlavním cílem školení, které se konalo 15. února 2007 v DDM v Ústí nad Labem, bylo seznámit zástupce měst, obcí a mikroregionů Ústeckého kraje s fungováním fondů Evropské unie, ze kterých bude možné čerpat mezi lety 2007 až 2013 finanční prostředky na rozvojové projekty související s udržitelným rozvojem a ochranou životního prostředí.

Školení však nebylo zaměřeno pouze tímto směrem. Účastníkům byly rovněž představeny základy vyhledávání a získávání finančních prostředků pomocí tzv. fundraisingu. Mgr. Martina Přibylová z Ústavu pro ekopolitiku, o.p.s. účastníkům osvětlila:

 • z jakých náležitosti se skládá projekt
 • na co si je nutné dát při psaní projektu pozor
 • a na jaké přílohy je dobré nezapomenout.

Další navazující přednáška se zaměřovala na jednotlivé priority operačních programů na léta 2007 a 2013. Předem bylo zdůrazněno, že se nebude jednat o komplexní výčet priorit, nýbrž o jejich stručný přehled s důrazem na problematiku udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí.

Ing. Josef Svoboda (pracovník Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Ústeckého kraje) uvedl účastníky do problematiky Operačního programu NUTS II Severozápad. Jedná se o konkrétní operační program zaměřený na území NUTS II, tedy na území Ústeckého a Karlovarského kraje. I v tomto případě se jednalo pouze o neschválený návrh operačního programu. Globálním cílem pro zmíněný operační program je: Zvýšení kvality fyzického prostředí a přeměna ekonomických a sociálních struktur regionu, jako předpoklad pro zvýšení atraktivity regionu pro investice, podnikání a život obyvatel. Prostřednictvím zvýšení atraktivity regionu bude docházet k jeho konvergenci k průměrné úrovni socioekonomického rozvoje ho rozvoje ČR/EU.

Na semináři byly představeny i příklady dobré praxe neboli úspěšné projekty. Prvním z nich byl projekt nazvaný Středisko služeb venkovu, jež je realizován ve venkovském mikroregionu Záhoran, poblíž Hranic na Moravě. Druhý příklad byl z oblasti Benecka z Krkonoš, kde vzniklo sdružení nejvýznamnějších aktérů v oblasti cestovního ruchu. To se snaží koordinovat rozvojové aktivity s obcí a tím rozšiřovat nabídku služeb a zpříjemňovat pobyt návštěvníků, ze kterého mají přínos všichni.

Ke stažení:

Prezentace ve formátu pdf
 • „Ústecko - živý region“ pdf (803.44 Kb)
 • Projekt a jeho náležitosti pdf (405.35 Kb)
 • Priority operačních programů ČR na období 2007 – 2013 pdf (632.16 Kb)
 • Priority regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pdf (330.51 Kb)
 • Zadávací dokumentace fondů EU – na co dávat pozor a čeho se vyvarovat při přípravě žádosti pdf (190.64 Kb)
 • Středisko služeb venkovu - Mikroregion Záhoran pdf (537.93 Kb)
 • Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu na Benecku a okolí - Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu na Benecku a okolí pdf (300.24 Kb)
 • Příklady veřejně prospěšných projektů realizovaných Ústavem pro ekopolitiku, o.p.s. pdf (308.55 Kb)

Sborník ze semínáře (odborné příspěvky včetně kontaktů na přednášející + program semináře + zajímavé odkazy) pdf (990.46 Kb)

Článek o průběhu semináře zde

Fotogalerie zde

Česká republika připravuje pro využívání fondů Evropské unie letech 2007-2013 celkem 24 operačních programů. V programovacím období 2007-2013 bude mít Česká republika v programech spolufinancovaných ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti k dispozici více než 773 miliard korun.
 
Operační program Životní prostředí je zaměřen na zlepšování kvality životního prostředí a tím i zdraví obyvatelstva jako nutného předpokladu atraktivnosti a konkurenceschopnosti státu a jeho regionů při využití inovačních efektů politiky životního prostředí pro udržitelný rozvoj.
 
Regionální operační program pro region soudržnosti NUTS II Severozápad (dále jen ROP NUTS II Severozápad), představuje hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007-2013 pro uvedený region soudržnosti Severozápad tvořený Karlovarským a Ústeckým krajem.
 
Fundraising je soubor nejrůznějších činností, směřujících k zajišťování zdrojů, darů nebo jiných výhod pro organizaci. Jde o jednání, jehož cílem může být uzavření smlouvy, nejčastěji smluv darovacích, grantových, sponzorských nebo o výpůjčce. (definice Českého centra fundraisingu)
 
esf+eu
logo_mzp
logouep

Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

 
 

Otevřená věda

Slovník